Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Kromolin, dawniej Mirosław. Pierwsze wzmianki o miejscowości odnajdujemy w źródłach z 1305 r. (Schonow). Wieś kontynuuje jednak znacznie starsze tradycje osiedleńcze. O wczesnym rodowodzie Kromolina świadczą liczne znaleziska archeologiczne. Przed 1906 rokiem we wsi dokonano odkrycia z epoki wczesnego brązu. Odnaleziono wówczas dwa kamienne topory, dwa miedziane dłuta, miedzianą siekierkę i fragment głowni miedziowego sztyletu. Odkryty skarb sklasyfikowano na V fazę kultury unietyckiej (1550 - 1500 rok p.n.e.). W Berlinie do dzisiaj przechowywane są te skarby. W 1969 r. Powiatowy Konserwator Zabytków Archeologicznych w Głogowie Mieczysław Kaczkowski przeprowadził badania sondażowe osady wczesnosłowiańskiej w Kromolinie, usytuowanej na stoku opadającym do podmokłej doliny lewobrzeżnego dopływu Odry. Na podstawie znalezisk archeologicznych ustalono chronologię względną stanowiska na tzw. młodszy horyzont (II faza) wczesnosłowiańskiego okresu wczesnośredniowiecznego (VII wiek p.n.e.). Osadę zaliczono do najstarszych siedzib Słowian w Polsce. Podczas badań poszukiwawczo - weryfikacyjnych w październiku 1983 r. ekipa z Katedry Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego - pod kierunkiem Cezarego Busko - zlokalizowała w pobliżu wioski cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej ( teren byłej piaskowni). Podczas badań wydobyto około 10 naczyń glinianych oraz wiele fragmentów ceramiki. Ponadto odkryto fragmenty przepalonych kości ludzkich. Na podstawie szczegółowych ekspertyz ustalono, iż cmentarzysko to było już używane na przełomie V okresu epoki brązu i halsztatu (800 - 500 p.n.e.).
  Pod koniec XIV wieku wzniesiono w Kromolinie zamek według średniowiecznego założenia. Na miejscu starego założenia, w II połowie XVI wieku został wybudowany pałac. Pod koniec XVII wieku wzniesiono folwark, rozbudowano fosę oraz założono ogród. W 1725 roku dokonano gruntownej przebudowy obiektu. Zachowano jednak zachodnią część pałacu z wieżą. Początkowo właścicielami dworu byli członkowie rodu von Zabeltitz z Nowej Marchii. Kolejnym właścicielem był hrabia Krzysztof von Chrschwant. Następnie wieś wraz z pałacem wielokrotnie zmieniała właścicieli. Byli nimi kolejno: od 1777 roku rodzina Kupperwolf, w 1784 r. baron von Luttwitz, a od 1815 r. książęcy dostojnik Schulz. Od 1840 roku do II wojny światowej w Kromolinie rezydowali Jordanowie.
Na podstawie źródeł wiadomo, iż w XVIII wieku pałac był budowlą dwukondygnacyjną, nakrytą dachem mansardowym z łukami. Wieża nakryta była hełmem barokowym. Całość otaczała fosa, folwark zaś okalał rozległy sad. W XIX wieku pałac składał się z trzech skrzydeł zamkniętych kurtynowo z ozdobną bramą. Pałac uległ zniszczeniu po II wojnie światowej.
W ruinach z widoczną wieżą, na parterze zachowane były sklepienia gwiaździste. Pozostałości po pałacu wraz z mostem zostały ostatecznie rozebrane w 1976 roku. W pobliżu byłego pałacu znajduje się park krajobrazowy z XVI - XIX wieku. W ostatnich latach drzewostan parku został znacznie pomniejszony. Pozostałości wału ziemnego i fosy wcześniej okalającej pałac reprezentują obronne budownictwo renesansowe.
Do najciekawszych zabytków architektonicznych Kromolina należy kościół filialny pod wezwaniem św. Michała. Jest to obiekt wzniesiony w XIV wieku (wzmiankowany w 1305 roku), rozbudowany o kaplicę w XVI wieku i restaurowany w latach 1654 i 1704. Kościół posiada cechy stylowe gotyku i renesansu. Murowany jest z kamienia polnego i cegły. Jest to obiekt jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, do którego od północy przylega zakrystia, od południa zaś kaplica.
Przy nawie od zachodu znajduje się kwadratowa, oskarpowana wieża. Prezbiterium nakryte zostało sklepieniem kolebkowo - krzyżakowym, a nawa kolebkowym z lunetami. W kaplicy, otwierającej się do prezbiterium półkolistą arkadą występuje sklepienie krzyżowe. Z bogatego wyposażenia o dużej wartości wymienić należy szczególnie cenna ambonę z 1592 roku z malowanymi obrazami na parapecie, która ufundowana została przez Wacława von Zabeltitz oraz jego żonę Magdalenę z domu Löbin. Jest to ambona w stylu późnego renesansu. Wykonana z drewna, malowana olejem oraz temperą, posiada elementy snycerskie, polichromowana, dodatkowo występuje piaskowiec. Ambona jest jednym z najlepiej zachowanych elementów sztuki sakralnej Ziemi Głogowskiej z późnego renesansu. Obok ambony na uwagę zasługuje również zespół renesansowych płyt nagrobnych.

Kromolin dawnej ... 
 
Kromolin - zdjęcie 1 Kromolin - zdjęcie 2 Kromolin - zdjęcie 3 Kromolin - zdjęcie 4 Kromolin - zdjęcie 5 Kromolin - zdjęcie 6 Kromolin - zdjęcie 7 Kromolin - zdjęcie 8 Kromolin - zdjęcie 9 Kromolin - zdjęcie 10 Kromolin - zdjęcie 11 Kromolin - zdjęcie 12
 
Dzisiejszy sołectwo Kromolin zamieszkuje 337 mieszkańców. W skład sołectwa Kromolin wchodzą przysiółki: Mierzów, Góra św. Anny i Wiekowice. Sołtysem wsi jest Justyna Łosin, a radnym Pasternak Anna. Wieś posiada salę wiejską, która do 1990 roku pełniła rolę Wiejskiego Domu Kultury. We wsi działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie miejscowości w budynku po byłej szkole podstawowej funkcjonuje przedszkole, oraz filia blblioteki.  

Wieś Kromolin posiada wodociąg.  W roku 2007  zwodociagowano równiez przysiółek Wiekowice. Wieś Kromolin posiada sieć gazową wybudowaną przez gminę przy udziale mieszkańców ( Społeczny Komitet Gazyfikacji ) w 1999 roku. Wieś posiada dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną.

Od 1991 roku we wsi Kromolin działa Stowarzyszenie Rolników Przebudowy Wsi Kromolin i Szczepów. Dzięki Stowarzyszeniu i otrzymanych środków z budżetu gminy i byłego województwa legnickiego wykonano wiele prac poprawiających infrastrukturę wsi. Wybudowano wiele dróg transportu rolnego, wykonano mapy geodezyjno - wysokościowe, wyremontowano kościół św. Michała w Kromolinie i zabytkową kaplicę w Szczepowie oraz szereg innych prac.

Kromolin dziś ...
 
Kromolin - zdjęcie 13 Kromolin - zdjęcie 14 Kromolin - zdjęcie 15 Kromolin - zdjęcie 16 Kromolin - zdjęcie 17 Kromolin - zdjęcie 18 Kromolin - zdjęcie 19 Kromolin - zdjęcie 20 Kromolin - zdjęcie 21 Kromolin - zdjęcie 22 Kromolin - zdjęcie 23 Kromolin - zdjęcie 24 Kromolin - zdjęcie 25 Kromolin - zdjęcie 26 Kromolin - zdjęcie 27 Kromolin - zdjęcie 28 Kromolin - zdjęcie 29 Kromolin - zdjęcie 30 Kromolin - zdjęcie 31 Kromolin - zdjęcie 32 Kromolin - zdjęcie 33 Kromolin - zdjęcie 34 Kromolin - zdjęcie 35 Kromolin - zdjęcie 36 Kromolin - zdjęcie 37 Kromolin - zdjęcie 38 Kromolin - zdjęcie 39 Kromolin - zdjęcie 40 Kromolin - zdjęcie 41 Kromolin - zdjęcie 42 Kromolin - zdjęcie 43 Kromolin - zdjęcie 44 Kromolin - zdjęcie 45 Kromolin - zdjęcie 46 Kromolin - zdjęcie 47 Kromolin - zdjęcie 48 Kromolin - zdjęcie 49 Kromolin - zdjęcie 50 Kromolin - zdjęcie 51 Kromolin - zdjęcie 52 Kromolin - zdjęcie 53 Kromolin - zdjęcie 54 Kromolin - zdjęcie 55 Kromolin - zdjęcie 56 Kromolin - zdjęcie 57 Kromolin - zdjęcie 58 Kromolin - zdjęcie 59 Kromolin - zdjęcie 60 Kromolin - zdjęcie 61


Kromolin - zdjęcie 62 Kromolin - zdjęcie 63 Kromolin - zdjęcie 64 Kromolin - zdjęcie 65 Kromolin - zdjęcie 66 Kromolin - zdjęcie 67 Kromolin - zdjęcie 68 Kromolin - zdjęcie 69 Kromolin - zdjęcie 70 Kromolin - zdjęcie 71 Kromolin - zdjęcie 72 Kromolin - zdjęcie 73 Kromolin - zdjęcie 74 Kromolin - zdjęcie 75 Kromolin - zdjęcie 76 Kromolin - zdjęcie 77
 
 
 
facebook