Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Na podstawie art. 101 ust.1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 49, poz. 314 z 1972 r. Wojewódzka Rada Narodowa w Zielonej Górze uchwałą Nr XIX / 71 /72 z dnia 5.12.1972 r. z dniem 1 stycznia 1973 roku utworzyła w b. Powiecie Głogów GMINĘ ŻUKOWICE.

Gmina Żukowice położona jest w kierunku na zachód od miasta Głogowa, od północy i północnego zachodu granice gminy biegną wzdłuż brzegów rzeki Odry, od zachodu graniczy z gmina Bytom Odrzański, od południowego zachodu z gminą Gaworzyce oraz od południa i południowego wschodu z gminą Radwanice.

Gmina Żukowice ma charakter rolniczy z ograniczeniami wynikającymi z sąsiedztwa Huty Miedzi "Głogów". Część powierzchni gminy stanowi strefę ochronna Huty. Tereny te wyłączone są z produkcji rolnej. Rolnictwo rozwija się w północnej części gminy, gdzie występują kompleksy dobrych gleb klas I-IV. Główne uprawy to zboża, buraki cukrowe, ziemniaki.

Od chwili utworzenia gminy Żukowice do maja 1990 r. funkcję Naczelnika Gminy pełniło 4 osoby, Sekretarza Biura - 5 osób, funkcję Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej sprawowało 4 osoby. Przy Gminnej Radzie Narodowej działały przeważnie 4 stałe komisje, w miarę potrzeb - co czyni do dnia dzisiejszego tworzone były komisje doraźne.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Legnicy z dnia 20 kwietnia 1989 r. z dniem 1 stycznia 1990 roku zmienione zostały granice administracyjne gminy Żukowice, poprzez włączenie części wsi Słone, Żukowice i Wróblin Głogowski do granic administracyjnych miasta Głogowa.
Po zmianie granic administracyjnych w 1989 roku powierzchnia gminy Żukowice wynosiła 6840 ha ( obecnie 6809 ha), w tym użytków rolnych 5678 ha. W związku ze zmiana granic administracyjnych oraz wysiedleniem części mieszkańców gminy tj. Wróblin Głogowski i Żukowice zmniejszyła się ilość ludności, która wynosi obecnie 3554 osoby.

Na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zmianami) gmina stała się jednostką samorządową.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do rad gmin wybrana została 18 osobowa Rada Gminy, której przewodniczącym został Pan Lesław Iwiński. Na pierwszej sesji Rady Gminy wybrano Wójta Gminy Żukowice Pana Tadeusza Winsławskiego, który został jednocześnie przewodniczącym Zarządu Gminy Żukowice. W skład Zarządu ponadto weszło 4 radnych Rady Gminy.

Rada Gminy powołała również 2 stałe komisje tj. Społeczno - Samorządową i Gospodarczą oraz 3 komisje doraźne. W 1992 roku dokonano zmiany na stanowisku Wójta Gminy. Funkcje te pełniła Grażyna Rencz.  W kadencji 1994-1998 i 1998-2002 funkcję Wójta Gminy pełniła nadal Grażyna Rencz, a Przewodniczącym Rady Gminy  był  Stanisław Lisiecki.

W kadencji 2002-2006  funkcję Wójta  Gminy pełniła  Grażyna Rencz, a Przewodniczącym Rady Gminy  był  Grzegorz Aryż.

W kadencji 2006 - 2010 funkcję Wójta objął  Leszek Kucharczyk.  Przewodniczącym Rady Gminy  był Pan Stanisław Lisiecki.

W roku 2010 funkcję Wójta Gminy mieszkańcy powierzyli Panu Krzysztofowi Wołoszyn, natomiast Przewodniczącym Rady został Pan Ryszard Penc, którego w trakcie kadencji zastąpił Pan Jarosław Szmidt.

W roku 2014 ponownie na Wójta Gminy mieszkańcy wybrali Krzysztofa Wołoszyna. W kadencji 2014-2018 Przewodniczącą Rady Gminy była Pani Beata Stachak.

W 2018 roku na pięcioletnią kadencję ponownie wybrany został Krzysztof Wołoszyn, a Przewodniczącym Rady wybrany został Pan Jarosław Szmidt.

 
 
facebook