Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Deklaracja dostępności strony Urzędu Gminy Żukowice

Gmina Żukowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Żukowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • Brak alternatywy albo audiodeskrypcji dla nagrań
 • Część dokumentów została przeniesiona ze strony archiwalnej i nie jest w pełni dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez AKnet Tomasz Wadas.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sekretarz.
 • E-mail: gmina@zukowice.pl
 • Telefon: +48 76 831 42 41

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Żukowice
 • Adres: Żukowice 148, 67-231 Żukowice
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 76 831 42 41

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Opis dostępności wejścia do budynku  i przechodzenia przez obszary kontroli.

 •  

  Budynek Urzędu Gminy w Żukowicach  znajduje się w miejscowości Żukowice w budynku nr 148 przy skrzyżowaniu dróg  powiatowych nr 1020D oraz 1023D. Do budynku prowadzi ogólnodostępne wejście od strony drogi powiatowej poprzez obustronne schody. Schody nie są wyposażone w podjazd ani urządzenia (winda) dla pełnosprawnych umożliwiających dostanie się przez osoby na wózkach do budynku z poziomu chodnika. Przy wejściu do budynku znajduje się ogólnodostępny parking dla petentów. Parking nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostępności korytarzy, schodów

 • Wszystkie korytarze i schody są  ogólnodostępne. Z uwagi na wąskość korytarzy oraz brak windy  pomiędzy parterem a I kondygnacją budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 • Budynek nie jest dodatkowo wyposażony w pochylnie, platformy, pętle indukcyjne itp.

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Do budynku i pomieszczeń w budynku nie ma możliwości wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.

 • Brak możliwości

 • W budynku nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

 • F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy
 • F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki
 • Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu
 • Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki
 • Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana
 • Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW
 • Home – przejście na początek strony
 • End – przejście na koniec strony
 • Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows
 • Tab – przejdź do kolejnej opcji
 • Spacja – zaznacz wybraną opcję
 • TAB – przesunięcie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie
 • Shift+TAB – cofnięcie fokus na poprzedni element nawigacji
 • Enter – powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika
 • Strzałki „w dół”, „w górę” – przewija stronę

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 
 
facebook