Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Przydomowe oczyszalnie ścieków - zdjęcie 1

Trwa kolejny rok udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowy bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenie Gminy Żukowice.

Dotacja może być udzielona na wymianę zbiornika bezodpływowego ze względu na jego zły stan techniczny albo budowę na nieruchomości, która dotychczas nie była wyposażona w urządzenia do gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowych.

Składając wniosek na dofinansowanie inwestycji należy spełniać łącznie wszystkie warunki:

- ścieki pochodzą z budynku, którego budowa została zakończona przed dniem złożenia wniosku,

- budynek ze względów technicznych lub ekonomicznych nie może być podłączony do sieci kanalizacyjnej,

- oczyszczane lub ujmowane są ścieki bytowe,

- lokalizacja, budowa i eksploatacja oczyszczalni lub zbiornika spełnia wymogi zawarte
w przepisach prawa – dokonano zgłoszenia budowy w administracji budowlanej,

- oczyszczalnia lub zbiornik będą posiadać stosowne atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

W przypadku wymiany zbiornika bezodpływowego do rozliczenia dotacji niezbędna jest likwidacja dotychczasowego. Za likwidację uznaje się wyłączenie z eksploatacji  w prowadzonej gospodarce ściekowej na nieruchomości.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

1) osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której realizowane będzie przedsięwzięcie,

2) wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia w wysokości
do 50 % udokumentowanych wartości brutto, poniesionych nakładów na budowę oczyszczalni lecz nie więcej niż:

1) 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla budowy lub wymiany zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe obsługującego budynek jednorodzinny lub budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali od 2 do 4,

2) 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla budowy zbiornika obsługującego budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali powyżej 4,

3) 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek jednorodzinny;

4) 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali od 2 do 4;

5) 9.000,00 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali powyżej 4.

Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego, który obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim wypadku wniosek o dofinansowanie składa osoba upoważniona przez osoby posiadające tytuł prawny do władania pozostałymi nieruchomościami.

Dopuszcza się udzielenie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego, który będzie obsługiwać tylko część z wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku.

Dofinansowaniu nie podlegają niżej wymienione koszty:

1) robót wykonanych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;

2) zakupu nieruchomości;

3) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni;

4) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni;

5) likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub odprowadzania ścieków;

6) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków do już istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem udzielania pomocy finansowej jest złożenie wniosku wg wzoru.

Do wniosku należy dołączyć :

1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o nie wniesieniu sprzeciwu - kserokopia (oryginał do wglądu),

2) projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków- kserokopia (oryginał do wglądu),

3) zgody wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce – w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób - oryginał,

4) oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (jeżeli występuje) lub przeznaczeniu na inny cel – oryginał

O kolejności udzielenia dotacji, decyduje kolejność wpływających wniosków.

Wnioski o udzielenie dotacji do przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy Żukowice, przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wniosek, który nie został rozpatrzony w danym roku kalendarzowym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie, rozpatrzony zostanie w następnym roku kalendarzowym zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.


Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice lub pod nr telefonu  (76) 831-42-41 wew. 58.


 

Załączniki:

- Regulamin udzielania dotacji - treść uchwały
- Wniosek
- Sprawozdanie

 

 
 
facebook