Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Szanowni Mieszkańcy,
poniżej przedstawiamy bieżący harmonogram odczytów wodomierzy.

W przypadku Państwa nieobecności w terminie odczytu prosimy o kontakt w celu podania stanu wodomierza wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem odbiorcy.

Dane kontaktowe:
- Urząd Gminy na numer tel. (76) 831 42 41,

- inkasent tel. 609 585 521 (w godzinach od 7:30 do 15:30 lub po godzinach pracy za pośrednictwem SMS),
- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA MIESIĄC LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ 2023 R. do pobrania w formacie DOC

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK LISTOPAD,GRUDZIEŃ

JAKOŚĆ WODY

Na podstawie art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Żukowice przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez laboratorium, które posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Wraz z wynikami badań jakości wody przeznaczonej do spożycia zamieszczono wyniki badań jakości wody surowej pobranej z ujęć (studni). Jest to woda przed procesem uzdatniania (odżelazianie i odmanganianie) zatem nie stosuje się do niej norm dopuszczalnych zakresów poszczególnych wskaźników.

Twardość wody:

Rejon Nielubia (woda na SUW Nielubia): 489±58 mgCaCO3/dm3
Rejon Kromolin (woda na SUW Kromolin): 461±54 mgCaCO3/dm3”

Wyniki badań wody Rejon Nielubia:

wrzesień 2023

czerwiec 2023

marzec 2023

grudzień 2022

wrzesień 2022

 

Wyniki badań wody Rejon Kromolin:

wrzesień 2023

czerwiec 2023

marzec 2023

grudzień 2022

wrzesień 2022

 


TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)

Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej
w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi
przez Gminę i na koszt Odbiorcy.

Od 2018 roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym dla Gminy Żukowice jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Gmina Żukowice posiada decyzję nr WR.RZT.70.104.2021 z dnia 11 maja 2021 r. zatwierdzającą ustaloną taryfę na okres 3 lat, tj. do dnia 7 czerwca 2024 r. Ponadto Rada Gminy co roku podejmuje uchwałę o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców.

Cena od 8.06.2023 r. do 7.06.2024 r.:

grupa W2G – 5,60 zł netto za dostawę 1 m3 wody,

grupa W2L – 5,60 zł netto za dostawę 1 m3 wody,

grupa W3 – 5,64 zł netto za dostawę 1 m3 wody,

grupa W4 – 5,64 zł netto za dostawę 1 m3 wody,

grupa S1 – 9,40 zł netto za dostawę 1 m3 ścieków.

Do cen należy doliczyć 8% stawki VAT.

 

INFORMACJE O AWARIACH

W przypadku wystąpienia problemów na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wszelkie awarie można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Żukowice (pn. – śr., 730 – 1530, czw. - 730 – 1630 , pt.730 – 1430 ) lub na następujące nr telefonów:

Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę wodno - ściekową w Urzędzie Gminy Żukowice (koordynator i przełożony niżej wymienionych pracowników)

Barbara Hapka
Marcin Zglinicki

nr tel. 609 – 585 – 531

Sieć wodociągowa Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia, Żukowice

Adam Zaborniak

nr tel. 885 – 585 – 551

Sieć wodociągowa Rejon Kromolin, miejscowości: Kłoda, Słoćwina, Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Wiekowice, Góra Św. Anny, Mierzów, Czerna, Brzeg Głogowski, Dobrzejowice

Robert Pazoła

nr tel. 609 – 585 – 581

Sieć kanalizacyjna Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia

Wiesław Ciemny

nr tel. 609 – 122 – 229

Sieć kanalizacyjna Rejon Szczepów, miejscowości: Szczepów

Andrzej Sarna

 


PRZYŁĄCZANIE DO SIECI

Na terenie Gminy Żukowice funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pełni Gmina Żukowice. Aby załatwić swoją sprawę w tym zakresie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Żukowice.

Zawarcie umowy

Posiadając protokół odbioru końcowego można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Budowa sieci z własnych środków

W przypadku, gdy nie istnieją techniczne możliwości przyłączenia do sieci i świadczenia przez Gminę usług, a z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie wynika planowana budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wyraża wolę budowy tych sieci, Gmina może zawrzeć z tą osoba umowę o wspólną realizację inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina przejmuje sieć wraz z przyłączami w eksploatację i zarządzanie, zgodnie z zawartą Umową, jednak nie wcześniej niż po przedłożeniu pisma właściwego inspektora nadzoru budowlanego o przyjęciu zgłoszenia, braku uwag i nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącym zakończenia budowy i zamiarze przestąpienia do użytkowania sieci.

Przekazywanie sieci na rzecz Gminy Żukowice

Wybudowane sieci Gmina może odkupić, zgodnie z Regulaminem w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Żukowice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały. Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.

W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o odpłatne przejęcie sieci
wzór wniosku

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu. Umowa o odpłatne przejęcie sieci podpisywana jest po przeprowadzonych z Wnioskodawcą negocjacjach, podczas których zostaje protokolarnie ustalona ostateczna wartość przejmowanych sieci. Realizacja wniosków będzie się odbywać do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie na dany rok.

WZORY

wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

oświadczenie o woli Osoby UoP_

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

 

REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Żukowice z dnia 13.12.2018 r.

Uchwała nr XXI/189/2020 Rady Gminy Żukowice z dnia 15.10.2020

 

REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINĘ ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB    FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY

Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJĄCYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE

Gospodarka wodno-ściekowa - zdjęcie 1

 

 
 
facebook