Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2021 r. o godzinie 1400 w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się  XXXIII  zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2021-2028
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice – lokal mieszkalny o adresie Zameczno 15/3
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego o adresie Zameczno 15/3
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Żukowice na lata 2021 – 2024
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 324/4 obręb Kromolin gmina Żukowice
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Żukowice
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Żukowice
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Żukowice
 21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Żukowice w roku szkolnym 2020-2021
 22. Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez upoważnionych pracowników jednostek
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych
 24. Interpelacje radnych.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie sesji.       
                                                                                                                                             

 

Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy

 

                                                                                             /-/ Jarosław Szmidt

 

 
 
facebook