Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2020r. poz.910 z późń. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.3 ust.4ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018r. poz.1267 i 2245 oraz z 2019r. poz.1495)

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu- do 8081zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

3) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art.46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w pkt.1, wynosi do 10 000 zł – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

Zgodnie z art.122 ust.3 ustawy – Prawo oświatowe, kwoty dofinansowania określone w pkt.1,2 i 3 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania,wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art.2 pkt.17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020r. poz.708 ze zm.), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz. Urz. UE L 352 24.12.2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji(UE)nr1408/2013 z dnia18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone obustronnie za zgodność z oryginałem kopie przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu:

1) dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,

2) w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy - dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie,

3) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

4) dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

5) dyplomu, certyfikatu lub świadectwa albo zaświadczenia (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,

6) świadectwa pracy młodocianego pracownika,

7) aktualny (z miesiąca, w którym składany jest wniosek) wydruk z CEIDG lub odpis (wypis) z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę.

Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

8) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

9) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie,

10) oświadczenie przedsiębiorcy,że nie naruszył ograniczeń,nakazów i zakazów w związku z prowadzeniem działalności na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii,

11) inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Uwagi:

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2010 z późn.zm.) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Żukowice pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Żukowice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem- również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków finansowych na dofinansowanie kształcenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

- Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Wójt Gminy Żukowice,Żukowice 148, tel. 76 831 42 41.

- W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Tomasz Wadas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

-Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu: rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

- Podstawą przetwarzania Pani/a danych osobowych jest:art. 6 pkt.1 lit. c RODO -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art.122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 poz.910 z późn. zm.).

- Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (10 lat).

- Posiada Pani/Pan prawo: Prawo żądania dostępu do danych. Prawo żądania sprostowania danych. Prawo usunięcia danych. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

- Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

- Podanie danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa, konsekwencją niepodania danych jest: brak możliwości skorzystania ze zwrotu kosztów.

Załączniki:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.

4. Oświadczenie przedsiębiorcy, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z prowadzeniem działalności na obszarze,na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

5. Zawiadomienie o zawarciu umowy.

 
 
facebook