Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  ogłosił   konkursowy   nabór   wniosków  związanych  z  usuwaniem  azbestu na rok 2021.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach ww. konkursu WFOŚiGW pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 30% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

UWAGA – Gmina nie będzie finansować 30% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.
Warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.06.2021 r.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Żukowice o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, po otrzymaniu przez Gminę dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu.

Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Żukowice, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2021 roku!

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, pok.13 bądź pod nr tel.76 836 60 10, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.

Do pobrania:

Wniosek                                                                    

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Oświadczenie o rodzaju budynku

Uwaga: Wraz z wnioskiem należy złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do władania  nieruchomością.

Wójt Gminy Żukowice

/-/ Krzysztof Wołoszyn

                                              

 
 
facebook