Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Odpowiedzi na interpelacje.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2021 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

7. Interpelacje radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie sesji

 

 

                                                                                                                                     

 

Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy

 

                                                                                             /-/ Jarosław Szmidt

 
 
facebook