Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16:00 odbędzie się zdalna XXVII  zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice  z następującym porządkiem obrad: 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2021 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2021-2028
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żukowice w 2021 roku"
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Żukowice na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub budowę bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe na terenie Gminy Żukowice oraz sposobu jej rozliczania
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nielubia, gmina Żukowice
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek 30/5 i 30/6 w obrębie Kamiona
 19. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczo-Budżetowej, Społeczno-Samorządowej oraz Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Żukowice za rok 2020
 20. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żukowice za rok 2020
 21. Interpelacje radnych.
 22. Sprawy różne
 23. Zamknięcie sesji

 


                                                                                                                                     

 

Przewodniczący  Rady Gminy

/-/ Jarosław Szmidt

 
 
facebook