Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu

informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdów kolejowo-drogowych w km 290,960; 292,147; kat. D linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice w ciągu dróg niepublicznych i braku możliwości podjęcia działań przez lokalny samorząd w kierunku nadania drodze statusu drogi publicznej Zakład rozpoczyna 30-dniową procedurę ich przekwalifikowania do kategorii F tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1744) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo-drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii F, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Ostateczny termin zgłoszenia do zakładu gotowości podpisania umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego w kategorii F mija z dniem 07.09.2020r. Po tym okresie Zakład rozpocznie procedurę jego likwidacji.”

 

 

 
 
facebook