Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Przypominamy i jednocześnie informujemy właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane.

Z przepisów ustawy wynika, że należy udokumentować i przedstawić do wglądu  umowy korzystania z usług wykonywanych przez firmę asenizacyjną posiadającą zezwolenie na świadczenie usług na terenie gminy Żukowice wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi.

Dlatego też apelujemy do właścicieli nieruchomości, aby zadbali o posiadanie w/w dokumentów.

Ponadto informujemy, iż Gmina Żukowice co najmniej raz na dwa lata ma obowiązek przeprowadzenia kontroli nieruchomości wyposażonych w szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kontrole takie przeprowadzane będą po uprzednio indywidualnie ustalonej dacie kontroli.

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców wyczulamy, że każdy z pracowników wyznaczony do przeprowadzenia kontroli wyposażony jest w upoważnienie do jej przeprowadzenia, a wszelkie informacje nt. kontroli mogą Państwo uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Żukowice lub pod nr telefonu (76) 831-42-41 wew. 58.

 
 
facebook