Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do licznych zapytań dotyczących wypłaty dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach informuje, że dotychczas nie otrzymał z budżetu państwa środków do realizacji tego zadania.

Jednocześnie GOPS sygnalizuje, że w Sejmie procedowane są zmiany ustawy o dodatku węglowym, które mogą mieć istotne znaczenia dla załatwienia Państwa wniosku. Art. 52 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ma stanowić, że: „Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych (...) stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

-  w prowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

-  wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy

-  uwzględnia informację z deklaracji dot. sposobu ogrzewania budynków złożonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., tj. bez korekt złożonych po tym dniu.

Powyższe zmiany nie będą wymagały złożenia nowych wniosków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby Państwa sprawy były załatwiane z należytą starannością, na możliwie wysokim poziomie obsługi. Zmiany przepisów spowodują jednak potrzebę powtórnej analizy dużej ilości wniosków, co może spowodować wydłużenie terminów zakończenia prowadzonych postępowań.

 
 
facebook