Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadamiam, że w dniu 10.08.2022 r. o godzinie 1500 w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się  XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2022 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2022-2028
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowice
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 22/17 obręb Nielubia, stanowiącej własność Gminy Żukowice
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice
  9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego
  10. Zamknięcie sesji

 

Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy

                                                                                              /-/ Jarosław Szmidt

 
 
facebook