Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadamiam,  że w dniu 24.06.2022 r. o godz. 1430 w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
 6. Raport z realizacji ”Strategii Rozwoju Gminy Żukowice, 2016-2025 – koniec 2021r.”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2022-2028
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żukowice na rok szkolny 2022/2023
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dankowice oraz części obrębów Bukwica i Nielubia w gminie Żukowice
 11. Raport o stanie Gminy Żukowice za 2021 rok.
 • Debata nad przedstawionym raportem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Żukowice.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy        Żukowice za 2021 rok:
 • Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu.
 • Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 • Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach.
 • Dyskusja nad sprawozdaniami
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowice  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 1. Podjęcie aktu absolutoryjnego:
  • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
  • Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium.
  • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Żukowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                            

Przewodniczący

                                                                                      Rady Gminy

 

                                                                                             /-/ Jarosław Szmidt

 

 
 
facebook