Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Edukacja dziecka kluczem do sukcesu

W dniu 28 października 2019 r. uczniowie z klas V - VIII Szkoły Podstawowej im. św. Floriana w ramach projektu „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Parku Nauki i Techniki ExploraParu w Wałbrzychu.

ExploraPark uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których w przystępny i zrozumiały sposób przedstawione zostało twierdzenie Pitagorasa. Mieli również okazję uczestniczyć w różnych grach i zabawach matematycznych i logicznych rozwijających ich umiejętności i wiedzę. Stworzone zostały warunki do interaktywnej edukacji, w których dzieci mogły badać, dociekać, poszukiwać i odkrywać.

Na stanowiskach interaktywnych uczniowie mogli m. in. układać mozaiki, które przybierały formę geometrycznych konstrukcji o określonych wzorach, kształtach i własnościach, rozwiązywać logiczne łamigłówkibadać zjawisko złudzenia optycznegoz klocków Reko budować różnorakie figury i bryły. Dzięki temu iż uczniowie samodzielnie wykonywali różnorodne eksperymenty, uruchamiali urządzenia na poszczególnych stanowiskach wzbogacili swoją wiedzę w sposób aktywny i inspirujący, a także rozwijali logiczne myślenie, doskonalili umiejętności manualne i konstrukcyjne.

Wartość powyższego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę blisko 215.000,00 zł
 
 
Projekt pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” został zrealizowany już w 1/4 części.

Od września 2019 r. rozpoczynamy kontynuacje zajęć pozalekcyjnych z grupami powołanymi w ubiegłym roku szkolnym. Uczniowie starszych klas będą rozwijali kompetencje kluczowe w czasie zajęć kół zainteresowań: języka angielskiego, matematyczno – informatycznego, bloku przyrodniczego.

Formą wsparcia przy trudnościach edukacyjnych są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczo – matematycznych oraz zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne.
Nowością będą warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów kl. VI. Realizację zajęć dydaktycznych w znacznym stopniu uatrakcyjnią liczne pomoce dydaktyczne do indywidualnej pracy z dziećmi oraz do zajęć fizyki, chemii, biologii, geografii. W ramach projektu „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” zakupione zostały komputery przenośne, programy multimedialne, a trzy sale wyposażone w monitory interaktywne.

Już w październiku uczniów klas V–VIII czeka wyjazd edukacyjny do Wałbrzycha do Parku Nauki i Techniki ExploraPark.

Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę blisko 215.000,00 zł.
W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim ruszył pełną parą projekt Gminy Żukowice pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowany z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę blisko 215.000,00 zł.

W szkole w ramach projektu zrealizowana została  już dziś duża część zadań, jak chociażby szkolenia Rady Pedagogicznej: „Neurodydaktyka – rola mózgu w procesie uczenia się”, „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Techniki efektywnego uczenia się/nauczania”. Zaktualizowana, odświeżona wiedza przekłada się na praktyczne wykorzystanie w pracy z uczniami. Uczniowie klas I – III korzystają z zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych matematyczno-przyrodniczych.

W drugim etapie edukacyjnym, zarówno uczniowie z trudnościami w nauce jak i zainteresowani rozwijaniem swoich predyspozycji, znajdują wsparcie w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i kołach zainteresowań. W klasach  IV – VII prowadzone są zajęcia rozwijające kompetencje językowe, informatyczne oraz matematyczno-przyrodnicze.
Gmina Żukowice podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu pn.: „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę ok. 214.225,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r. zostanie wzbogacona oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim.
W ramach projektu zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia wyjazdowe m.in. do Humanitarium, Muzeum Przyrodniczego czy Afrykanarium i zoo. W ramach zadania zostaną doposażone pracownie przedmiotowe umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Dodatkowo zaplanowano doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości kształcenia, wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie Gminy Żukowice oraz wzrost indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. zajęcia logopedyczne korekcyjno-kompensacyjne.

W ramach projektu planuje się również wyjazdy edukacyjne do Parku Nauki i Techniki Explora Park w Wałbrzychu, a także warsztaty z przedsiębiorczości.

Realizacja projektu da wiele radości i satysfakcji uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym zostanie znacząco poszerzona oferta edukacyjna szkoły oraz jej baza, w szczególności w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia staną się bardziej atrakcyjne i przyjazne dla uczniów.
Gmina Żukowice po raz kolejny sięgnęła po pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę ok. 214.225,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji zostanie wzbogacona oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim. Będą zorganizowane nie tylko zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także zajęcia wyjazdowe m.in. do Humanitarium, Muzeum Przyrodniczego czy Afrykanarium i zoo. W ramach zadania zostanie doposażonych 5 pracowni przedmiotowych umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Dodatkowo zaplanowano doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli.

Projekt pn.: „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” będzie realizowany w latach 2019-2020. Głównym celem przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości kształcenia, wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie Gminy Żukowice oraz wzrost indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne.

W ramach projektu planuje się również wyjazdy edukacyjne do Parku Nauki i Techniki Explora Park w Wałbrzychu a także warsztaty z przedsiębiorczości.

W ramach projektu w szkole będą wykorzystywane e-zasoby – programy edukacyjne i interaktywne, gdyż wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów z użyciem nowoczesnych metod i ze wsparciem nowoczesnych technologii są dużo bardziej trwałe i efektywniejsze niż tradycyjne sposoby nauczania.
 
Projekt pn. „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 
 
facebook