• chaber.jpg
 • czerna1.jpg
 • czerna2.jpg
 • rzepak.jpg
 • odra.jpg
Start
piątek, 20 września 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NA ZAWSZE W PAMIĘCI...
czwartek, 19 września 2019
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez.
Są takie osoby na myśl o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień..."

Dziś odprowadziliśmy na wieczny spoczynek i uroczyście pożegnaliśmy Naszego tragicznie zmarłego kolegę, przyjaciela, strażaka, społecznika, mieszkańca Kłody - Krystiana Skokowskiego, Naczelnika OSP Kłoda.
 
Był On osobą szczerze zaangażowaną w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Zawsze otwarty na ludzi, chętny do działania, mądry, prawdziwy, Człowiek z pasją. Wielokrotnie wykazywał ogromne zaangażowanie w życiu Naszej lokalnej społeczności, zawsze niósł pomoc innym.


Poruszeni tą wielką stratą, pogrążeni w smutku i żalu tej wielkiej tragedii składamy Najbliższym wyrazy najgłębszego współczucia oraz szczere kondolencje.

Krystian na zawsze pozostanie w naszej pamięci…
Więcej …
SUKCES ZESPOŁU "CHABER"
czwartek, 19 lipca 2012
Image

Z przyjemnością pragniemy poinformować o sukcesie naszego zespołu folklorystycznego „Chaber” z Nielubi, który w dniu 15 lipca 2012r. uczestniczył w VIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, Stypułów 2012.
Więcej…
 
POŻYTECZNE WAKACJE W NIELUBI
czwartek, 19 lipca 2012
Image

W dniach od 02.07.2012 – 13.07.2012 dzieci i młodzież z miejscowości Nielubia uczestniczyły w projekcie Pożyteczne wakacje 2012, które odbywały się pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza”. Warto przypomnieć, iż Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Wsi Nielubia otrzymało na ten cel środki finansowe w kwocie 3000 zł z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie. 
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
czwartek, 19 lipca 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
środa, 18 lipca 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
ZEBRANIE W SZCZEPOWIE W SPRAWIE BIOELEKTROWNI
środa, 18 lipca 2012

Image


W dniu 17.07.2012 r. w miejscowości Szczepów odbyło się drugie zebranie wiejskie, którego tematem było omówienie planowanej budowy bioelektrowni w obrębie tej wsi. Przedstawiciel Firmy AS BIO ENERGY Sp. z o.o. przedstawił najważniejsze informacje związane z powstaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem inwestycji na okolicę. W wyniku dyskusji zebrani mieszkańcy wsi większością głosów zaopiniowali negatywnie plan powstania tej inwestycji w obrębie wsi Szczepów.

 
NOWE URZĄDZENIA NA PLACACH ZABAW
wtorek, 17 lipca 2012
Image
 
W ostatnim tygodniu zostały zamontowane nowe urządzenia (huśtawki) na placach zabaw w m. Dobrzejowice i Kromolin. Dziś nasi mali mieszkańcy mogą już swobodnie korzystać z nowych huśtawek i spędzać mile wakacyjny czas. Łączna wartość zadania sfinansowana z budżetu gminy to kwota 11.500 zł.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
wtorek, 17 lipca 2012
Image Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na terenie obejmującym cały obszar koncesyjny "Bytom Odrzański" robót geologicznych (17 otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych do stropu czerwonego spągowca o szacunkowej głębokości ok. 1300 - 1750 m) mających na celu poszukiwanie złoża miedzi i srebra w całym obszarze koncesyjnym "Bytom Odrzański"
treść obwieszczenia
 
WAKACJE Z RODZINĄ
poniedziałek, 16 lipca 2012
Image
 
Dnia 15 lipca 2012 r. na boisku w Domaniowicach odbył się nowy cykl imprez pod patronatem Wójta Gminy Żukowice pn. „Wakacje z rodziną”. To pierwsza nowa  tego typu impreza, która mamy nadzieje będzie dobrze przyjęta przez mieszkańców naszej gminy.
Więcej…
 
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
piątek, 13 lipca 2012

OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
 

strona w budowie

JAKOŚĆ WODY

Na podstawie art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Żukowice przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez laboratorium, które posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Wraz z wynikami badań jakości wody przeznaczonej do spożycia zamieszczono wyniki badań jakości wody surowej pobranej z ujęć (studni). Jest to woda przed procesem uzdatniania (odżelazianie i odmanganianie) zatem nie stosuje się do niej norm dopuszczalnych zakresów poszczególnych wskaźników.


Twardość wody:

Rejon Nielubia (woda na SUW Nielubia): 490±58 mgCaCO3/dm3
Rejon Kromolin (woda na SUW Kromolin): 450±53 mgCaCO3/dm3”

 
Rejon Nielubia  
                             
marzec 2013 - czerwiec 2013 - wrzesień 2013 - grudzień 2013

marzec 2014 - czerwiec 2014 - wrzesień 2014 - grudzień 2014

marzec 2015
- czerwiec 2015 - wrzesień 2015 - grudzień 2015

marzec 2016 - czerwiec 2016- wrzesień 2016 - grudzień 2016

marzec 2017 - czerwiec 2017 - wrzesień 2017 - grudzień 2017

marzec 2018 - czerwiec 2018 - wrzesień 2018 - grudzień 2018

TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)


Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.Poniższa tabela zawiera zestawienie cen i stawek opłat za wodę obowiązujących w okresie do 30.06.2016 r. oraz po 01.07.2016.

 

 
 

Rodzaj cen i stawek opłat

 

 
 

01.07.2015-30.06.2016

 

 
 

01.07.2016-30.06.2017

Zmiana %

 

 
 

Wielkość cen i stawek opłat

Cena wody [zł/m3]

3,78

4,00

5,08

Cena usług odprowadzania ścieków [zł/m3]

6,48

7,02

8,3

Stawka opłaty abonamentowej [zł/odbiorcę/m-c]

3,78

4,32

14,3

Ceny podano z uwzględnieniem 8% stawki VAT.

Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę i na koszt Odbiorcy.

Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice 

Uchwała Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice

 
INFORMACJE O AWARIACH

Urząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu  23.08.2019r. (piątek) w godzinach od 9:00 do 13:30

nastąpi przerwa w dostawie wody  w miejscowości: BUKWICA w związku z awarią sieci wodociągowej.
  
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
 
 
 
 

W przypadku wystąpienia problemów na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wszelkie awarie można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Żukowice (pn. – śr., 730 – 1530, czw. - 730 – 1630 , pt.730 – 1430 ) lub na następujące nr telefonów:

Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę wodno - ściekową w Urzędzie Gminy Żukowice (koordynator i przełożony niżej wymienionych pracowników)

Barbara Hapka
Marcin Zglinicki

nr tel. 609 – 585 – 531

Sieć wodociągowa Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia, Żukowice

Gerard Lulko

nr tel. 609 – 585 – 581

Sieć wodociągowa Rejon Kromolin, miejscowości: Kłoda, Słoćwina, Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Wiekowice, Góra Św. Anny, Mierzów, Czerna, Brzeg Głogowski, Dobrzejowice

Adam Zaborniak
Robert Pazoła

nr tel. 885 – 585 – 551

Sieć kanalizacyjna Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia

Wiesław Ciemny

nr tel. 609 – 122 – 229

Sieć kanalizacyjna Rejon Szczepów, miejscowości: Szczepów

Andrzej Sarna


PRZYŁĄCZANIE DO SIECI

Na terenie Gminy Żukowice funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pełni Gmina Żukowice. Aby załatwić swoją sprawę w tym zakresie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Żukowice.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci

Chcąc przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. W zależności od lokalnych uwarunkowań Gmina:

1. wyda warunki techniczne przyłączenia (w przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość świadczenia usług);

2. wyda warunki techniczne przyłączenia do sieci z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usług po zrealizowaniu konkretnej inwestycj (jeżeli nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia, ale w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci w rejonie wnioskowanej nieruchomości);

3. odmówi wydania warunków technicznych przyłączenia (gdy nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia i w Wieloletnim planie nie przewiduje się budowy sieci).

Możliwość dostępu usług na terenie Gminy określają:

1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GminyŻukowice. uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25.02.2013 r.

Wydanie warunków następuje w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, a w razie braku możliwości przyłączenia, w ciągu 21 dni osoba ubiegająca się o przyłączenie otrzymuje taką informację wraz ze wskazaniem powodów, które to uniemożliwiają.  

Uzgodnienie projektu 

Opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić w Urzędzie Gminy Żukowice pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. W tym celu należy złożyć dwa egzemplarze dokumentacji (jeden pozostaje w Urzędzie, drugi wraca do Inwestora).

Budowa przyłączy

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest powiadomić pisemnie Urząd Gminy o zamiarze przystąpienia do budowy przyłączy, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a w trakcie budowy należy wykonywane przyłącze zgłosić do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego.

Odbiór częściowy polega w szczególności na:

 1. sprawdzenie zgodności wykonanego przyłącza z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów;
 2. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, głębokości ułożenia sieci;
 3. sprawdzenie prawidłowości montażu sieci, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń;
 4. sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;
 5. w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

W przypadku nie zgłoszenia przyłączy do odbioru częściowego, Gmina zastrzega sobie prawo przy odbiorze końcowym do odkopania przyłącza na koszt Inwestora.

Odbiór końcowy polega w szczególności na:

1. sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich postanowień, usunięcia usterek i innych wad, a w uzasadnionych przypadkach sprawdzenia prób szczelności;

2. sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;

3. sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej na podstawie, której realizowano budowę przyłączy, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Do odbioru końcowego należy w szczególności przedstawić:

 1. inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wyniki badań bakteriologicznych wody z przyłącza wodociągowego, pobranej po przeprowadzeniu płukania i ewentualnej dezynfekcji przyłącza.

O proponowanym terminie wykonywania czynności odbioru częściowego oraz końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić pisemnie Gminę, na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem odbioru wskazując dzień i godzinę jego rozpoczęcia.

Zawarcie umowy

Posiadając protokół odbioru końcowego można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Budowa sieci z własnych środków

W przypadku, gdy nie istnieją techniczne możliwości przyłączenia do sieci i świadczenia przez Gminę usług, a z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie wynika planowana budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wyraża wolę budowy tych sieci, Gmina może zawrzeć z tą osoba umowę o wspólną realizację inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina przejmuje sieć wraz z przyłączami w eksploatację i zarządzanie, zgodnie z zawartą Umową, jednak nie wcześniej niż po przedłożeniu pisma właściwego inspektora nadzoru budowlanego o przyjęciu zgłoszenia, braku uwag i nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącym zakończenia budowy i zamiarze przestąpienia do użytkowania sieci.

Przekazywanie sieci na rzecz Gminy Żukowice

Wybudowane sieci Gmina może odkupić, zgodnie z Regulaminem w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Żukowice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały. Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.

W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o odpłatne przejęcie sieci
wzór wniosku

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu. Umowa o odpłatne przejęcie sieci podpisywana jest po przeprowadzonych z Wnioskodawcą negocjacjach, podczas których zostaje protokolarnie ustalona ostateczna wartość przejmowanych sieci. Realizacja wniosków będzie się odbywać do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie na dany rok.

Schemat ideowy procedury przyłączania

WZORY

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia do sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

oświadczenie o woli Osoby UoP_

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 12.06.2014 r.

REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB    FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY

Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.


WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE

 

 

Lp.

 

Nazwa podmiotu

 

Siedziba firmy i tel. kontaktowy

 

Zakres usług

 

Ważność zezwolenia

1

 

„TRANSMAN-BIS” s.j.

 Barbara i Czesław Jacuś 

 

Jaczów, ul. Kręta 10,

67-200 Głogów

tel. 76 831 22 46

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

29.12.2016 r.

2

 

„MARKTRANS” Marek Czaczyk

 

 

ul. Orbitalna 49/8

67-200 Głogów

tel. 76 833 92 70

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

18.12.2017 r.

 

 

 

 

 

 
       
 
NOWE OBLICZE MIEJSCA W BUKWICY I KOLEJNA DOTACJA
piątek, 13 lipca 2012
Image

Zakończyły się prace inwestycyjne na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika oraz zagospodarowaniu miejsca publicznego w Bukwicy”. Gmina na to zadanie na wiosnę złożyła wniosek o dofinansowanie do programu finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dofinansowanie tego zadania w kwocie prawie 15.000 zł.

Więcej…
 
ZEBRANIE W SZCZEPOWIE W SPRAWIE BIOELEKTROWNI
czwartek, 12 lipca 2012

Image


SZANOWNI  MIESZKAŃCY,
ROLNICY,  PRODUCENCI  ROLNI  !!!


W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ – BUDOWĄ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE,  W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW BIOELEKTROWNI ROLNICZEJ 1,9 MWe, FIRMA  AS BIO – ENERGY Sp. z o.o., ZAPRASZA NA DRUGIE SPOTKANIE ZAINTERESOWANYCH INWESTYCJĄ ORAZ WSPÓŁPRACĄ,  W ZAKRESIE PRODUKCJI I DOSTAWY BIOMASY ROLNICZEJ.

Data spotkania: 17 lipca 2012, godzina: 18:00 (wtorek)
Miejsce spotkania: Świetlica w Szczepowie
Program spotkania:
a) Prezentacja przedsięwzięcia
b) Program produkcji substratów rolniczych dla Bioelektrowni Rolniczej (rośliny energetyczne)
c) Wstępne założenia kontraktacji
d) Szanse i zagrożenia planowanej inwestycji
e) Dyskusja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
INFORMACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 11 lipca 2012
Image
W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczących osób niepełnosprawnych przekazujemy następujące informacje :
Więcej…
 
PRZEDSZKOLANDIA NA WZGÓRZACH DALKOWSKICH - REKRUTACJA
środa, 11 lipca 2012
Image
 
Dnia 10 lipca w budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim oraz w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kromolinie odbyły się spotkania informacyjno - rekrutacyjne dotyczące otwarcia  nowych punktów przedszkolnych, które planowane są do uruchomienia 1 września 2012 roku.
Więcej…
 
PIKNIK RODZINNY W DOMANIOWICACH
wtorek, 10 lipca 2012
Image
 
Dnia 15.07.2012 r. na boisku w Domaniowicach odbędzie się piknik rodzinny pn. " WAKACJE Z RODZINĄ ". Wójt Gminy Żukowice zaprasza mieszkańców Domaniowic i Zameczna na wspólną integrację, zabawę i konkursy dla dzieci rodziców.

                                                         Plakat informacyjny
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE KREDYTÓW KLĘSKOWYCH
poniedziałek, 09 lipca 2012

ImageW związku z otrzymaniem od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr NiR-R.7160.162.2012 z dnia 3 lipca 2012roku informacji na temat zmian sposobu naliczania wysokości strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Wójt Gminy Żukowice informuje:

Więcej…
 
REMONT W BIBLIOTECE
poniedziałek, 09 lipca 2012
ImageDnia 10.07.2012 r. (wtorek) Biblioteka Publiczna w Nielubi będzie nieczynna z powodu prac remontowych.  Za utrudnienia przepraszamy.
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
piątek, 06 lipca 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O KREDYT "KLĘSKOWY"
piątek, 06 lipca 2012
ImageUrząd Gminy Żukowice informuje, że Dolnośląski Urząd Wojewódzki powiadomił o wyrażeniu zgody przez Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach  specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Więcej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-U W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
piątek, 06 lipca 2012
Image

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie kursów, szkoleń które będą realizowane w ramach projektu systemowego pt ,,Moja przyszłość".
Więcej…
 
POŻYTECZNE WAKACJE W NIELUBI - NAGRODZONE
czwartek, 05 lipca 2012
Image
 
Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Wsi Nielubia złożyło projekt konkursowy do Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie. Fundacja nagrodziła projekt dotacją w kwocie 3000 zł. Projekt Pożyteczne wakacje 2012 pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza” jest skierowany do dzieci i młodzieży ze wsi Nielubia.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 następna > ostatnia >>

Strona 162 z 193
Top! Do góry