• chaber.jpg
 • rzepak.jpg
 • odra.jpg
 • czerna1.jpg
 • czerna2.jpg
Start
środa, 26 czerwca 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
NOWY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY KOŁO M. KAMIONA
wtorek, 24 lipca 2012

ImageW ostatnim tygodniu zamontowano nowy przystanek autobusowy koło m. Kamiona przy drodze wojewódzkiej nr 292, który w wyniku wypadku został całkowicie zniszczony.

 
AKCJA "ZBIERAMY KREW DLA POLSKI"
wtorek, 24 lipca 2012
ImageDnia 27 lipca 2012r. odbędzie się V edycja akcji "ZBIERAMY KREW DLA POLSKI" organizowana przez sieć handlową GRUPĘ MUSZKIETERÓW oraz  POLSKI CZERWONY KRZYŻ i REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA O/GŁOGÓW.

.
Więcej…
 
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA - GÓRA ŚW.ANNY
poniedziałek, 23 lipca 2012

ImageDnia  29.07.2012 r. na Górze św. Anny odbedzie się msza odpustowa 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 

godz. 14:00 - Msza Św. w kaplicy na górze 

godz. 16:00 - Msza Św. na zboczu i poświęcenie samochodów 

W trakcie uroczystości można nabyć bony konkursowe (każdy wygrany). Całość dochodu przeznaczona zostanie na odbudowę zabytkowego kościoła na Gorze św. Anny.
Serdecznie zapraszamy.

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
piątek, 20 lipca 2012

Image Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach projektu systemowego Moja przyszłość w postępowaniu prowadzonym trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie pod nazwą: „Wycieczka turystyczna o charakterze integracyjnym do Cyrklandu i Parku Miniatur Dolnego Śląska", gdzie  kryterium oceny oferty stanowiła 100% cena przedstawia się następująco:

Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 20 lipca 2012
Image Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji w sprawie przedsięwzięcia pn. "przebudowa i rozbudowa rozdzielni 110kV w stacji elektroenergetycznej Żukowice oraz przebudowie wprowadzeń do stacji istniejących napowietrznych linii 110kV (adres: Kamiona, 67-231 Żukowice)
treść obwieszczenia
 
SUKCES ZESPOŁU "CHABER"
czwartek, 19 lipca 2012
Image

Z przyjemnością pragniemy poinformować o sukcesie naszego zespołu folklorystycznego „Chaber” z Nielubi, który w dniu 15 lipca 2012r. uczestniczył w VIII Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, Stypułów 2012.
Więcej…
 
POŻYTECZNE WAKACJE W NIELUBI
czwartek, 19 lipca 2012
Image

W dniach od 02.07.2012 – 13.07.2012 dzieci i młodzież z miejscowości Nielubia uczestniczyły w projekcie Pożyteczne wakacje 2012, które odbywały się pod hasłem „Nasza wieś najpiękniejsza”. Warto przypomnieć, iż Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Wsi Nielubia otrzymało na ten cel środki finansowe w kwocie 3000 zł z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie. 
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
czwartek, 19 lipca 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH
środa, 18 lipca 2012
Image
 
Informacja z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody we Wrocławiu, dotycząca ostrzeżenia meteorologicznego w postaci silnych burz w województwie dolnośląskim. Poniżej zamieszczamy komunikat Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział we Wrocławiu:
Więcej…
 
ZEBRANIE W SZCZEPOWIE W SPRAWIE BIOELEKTROWNI
środa, 18 lipca 2012

Image


W dniu 17.07.2012 r. w miejscowości Szczepów odbyło się drugie zebranie wiejskie, którego tematem było omówienie planowanej budowy bioelektrowni w obrębie tej wsi. Przedstawiciel Firmy AS BIO ENERGY Sp. z o.o. przedstawił najważniejsze informacje związane z powstaniem, funkcjonowaniem i oddziaływaniem inwestycji na okolicę. W wyniku dyskusji zebrani mieszkańcy wsi większością głosów zaopiniowali negatywnie plan powstania tej inwestycji w obrębie wsi Szczepów.

 
NOWE URZĄDZENIA NA PLACACH ZABAW
wtorek, 17 lipca 2012
Image
 
W ostatnim tygodniu zostały zamontowane nowe urządzenia (huśtawki) na placach zabaw w m. Dobrzejowice i Kromolin. Dziś nasi mali mieszkańcy mogą już swobodnie korzystać z nowych huśtawek i spędzać mile wakacyjny czas. Łączna wartość zadania sfinansowana z budżetu gminy to kwota 11.500 zł.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
wtorek, 17 lipca 2012
Image Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu zawiadamia o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu na terenie obejmującym cały obszar koncesyjny "Bytom Odrzański" robót geologicznych (17 otworów poszukiwawczo - rozpoznawczych do stropu czerwonego spągowca o szacunkowej głębokości ok. 1300 - 1750 m) mających na celu poszukiwanie złoża miedzi i srebra w całym obszarze koncesyjnym "Bytom Odrzański"
treść obwieszczenia
 
WAKACJE Z RODZINĄ
poniedziałek, 16 lipca 2012
Image
 
Dnia 15 lipca 2012 r. na boisku w Domaniowicach odbył się nowy cykl imprez pod patronatem Wójta Gminy Żukowice pn. „Wakacje z rodziną”. To pierwsza nowa  tego typu impreza, która mamy nadzieje będzie dobrze przyjęta przez mieszkańców naszej gminy.
Więcej…
 
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
piątek, 13 lipca 2012

OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
 

strona w budowie

JAKOŚĆ WODY

Na podstawie art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Żukowice przedstawia wyniki badań laboratoryjnych wykonanych w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego wody przeznaczonej do spożycia przez laboratorium, które posiada udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
Wraz z wynikami badań jakości wody przeznaczonej do spożycia zamieszczono wyniki badań jakości wody surowej pobranej z ujęć (studni). Jest to woda przed procesem uzdatniania (odżelazianie i odmanganianie) zatem nie stosuje się do niej norm dopuszczalnych zakresów poszczególnych wskaźników.


Twardość wody:

Rejon Nielubia (woda na SUW Nielubia): 487±40 mgCaCO3/dm3
Rejon Kromolin (woda na SUW Kromolin): 449±37 mgCaCO3/dm3

 
Rejon Nielubia  
                             
marzec 2013 - czerwiec 2013 - wrzesień 2013 - grudzień 2013

marzec 2014 - czerwiec 2014 - wrzesień 2014 - grudzień 2014

marzec 2015
- czerwiec 2015 - wrzesień 2015 - grudzień 2015

marzec 2016 - czerwiec 2016- wrzesień 2016 - grudzień 2016

marzec 2017 - czerwiec 2017 - wrzesień 2017 - grudzień 2017

marzec 2018 - czerwiec 2018 - wrzesień 2018 - grudzień 2018

TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)


Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.Poniższa tabela zawiera zestawienie cen i stawek opłat za wodę obowiązujących w okresie do 30.06.2016 r. oraz po 01.07.2016.

 

 
 

Rodzaj cen i stawek opłat

 

 
 

01.07.2015-30.06.2016

 

 
 

01.07.2016-30.06.2017

Zmiana %

 

 
 

Wielkość cen i stawek opłat

Cena wody [zł/m3]

3,78

4,00

5,08

Cena usług odprowadzania ścieków [zł/m3]

6,48

7,02

8,3

Stawka opłaty abonamentowej [zł/odbiorcę/m-c]

3,78

4,32

14,3

Ceny podano z uwzględnieniem 8% stawki VAT.

Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę i na koszt Odbiorcy.

Uchwała Nr XXIV/181/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice 

Uchwała Nr XXXI/259/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice

Uchwała Nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice

 
INFORMACJE O AWARIACH 
 
 

W przypadku wystąpienia problemów na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wszelkie awarie można zgłaszać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Żukowice (pn. – śr., 730 – 1530, czw. - 730 – 1630 , pt.730 – 1430 ) lub na następujące nr telefonów:

Pracownik odpowiedzialny za gospodarkę wodno - ściekową w Urzędzie Gminy Żukowice (koordynator i przełożony niżej wymienionych pracowników)

Barbara Hapka
Marcin Zglinicki

nr tel. 609 – 585 – 531

Sieć wodociągowa Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia, Żukowice

Gerard Lulko

nr tel. 609 – 585 – 581

Sieć wodociągowa Rejon Kromolin, miejscowości: Kłoda, Słoćwina, Zameczno, Domaniowice, Szczepów, Kromolin, Wiekowice, Góra Św. Anny, Mierzów, Czerna, Brzeg Głogowski, Dobrzejowice

Adam Zaborniak
Robert Pazoła

nr tel. 885 – 585 – 551

Sieć kanalizacyjna Rejon Nielubia, miejscowości: Dankowice, Bukwica, Słone, Kamiona, Glinica, Zabłocie, Nielubia

Wiesław Ciemny

nr tel. 609 – 122 – 229

Sieć kanalizacyjna Rejon Szczepów, miejscowości: Szczepów

Andrzej Sarna


PRZYŁĄCZANIE DO SIECI

Na terenie Gminy Żukowice funkcję przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego pełni Gmina Żukowice. Aby załatwić swoją sprawę w tym zakresie należy zgłosić się do Urzędu Gminy Żukowice.

Wydanie warunków przyłączenia do sieci

Chcąc przyłączyć nieruchomość do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia. W zależności od lokalnych uwarunkowań Gmina:

1. wyda warunki techniczne przyłączenia (w przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość świadczenia usług);

2. wyda warunki techniczne przyłączenia do sieci z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usług po zrealizowaniu konkretnej inwestycj (jeżeli nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia, ale w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych przewiduje się budowę sieci w rejonie wnioskowanej nieruchomości);

3. odmówi wydania warunków technicznych przyłączenia (gdy nie istnieje techniczna możliwość przyłączenia i w Wieloletnim planie nie przewiduje się budowy sieci).

Możliwość dostępu usług na terenie Gminy określają:

1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy;

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GminyŻukowice. uchwała nr XXII/164/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 25.02.2013 r.

Wydanie warunków następuje w ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, a w razie braku możliwości przyłączenia, w ciągu 21 dni osoba ubiegająca się o przyłączenie otrzymuje taką informację wraz ze wskazaniem powodów, które to uniemożliwiają.  

Uzgodnienie projektu 

Opracowaną dokumentację projektową należy uzgodnić w Urzędzie Gminy Żukowice pod względem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia. W tym celu należy złożyć dwa egzemplarze dokumentacji (jeden pozostaje w Urzędzie, drugi wraca do Inwestora).

Budowa przyłączy

Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci zobowiązana jest powiadomić pisemnie Urząd Gminy o zamiarze przystąpienia do budowy przyłączy, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, a w trakcie budowy należy wykonywane przyłącze zgłosić do odbioru częściowego oraz odbioru końcowego.

Odbiór częściowy polega w szczególności na:

 1. sprawdzenie zgodności wykonanego przyłącza z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych materiałów;
 2. sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, obsypki, zasypki, głębokości ułożenia sieci;
 3. sprawdzenie prawidłowości montażu sieci, a w szczególności zachowania kierunku i spadku połączeń;
 4. sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;
 5. w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację.

W przypadku nie zgłoszenia przyłączy do odbioru częściowego, Gmina zastrzega sobie prawo przy odbiorze końcowym do odkopania przyłącza na koszt Inwestora.

Odbiór końcowy polega w szczególności na:

1. sprawdzenie protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzenie zrealizowania zawartych w nich postanowień, usunięcia usterek i innych wad, a w uzasadnionych przypadkach sprawdzenia prób szczelności;

2. sprawdzenie prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania studzienek, wpustów i innych elementów związanych z siecią;

3. sprawdzenia aktualności dokumentacji technicznej na podstawie, której realizowano budowę przyłączy, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia.

Do odbioru końcowego należy w szczególności przedstawić:

 1. inwentaryzację geodezyjną wykonanego przyłącza, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 2. wyniki badań bakteriologicznych wody z przyłącza wodociągowego, pobranej po przeprowadzeniu płukania i ewentualnej dezynfekcji przyłącza.

O proponowanym terminie wykonywania czynności odbioru częściowego oraz końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest powiadomić pisemnie Gminę, na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem odbioru wskazując dzień i godzinę jego rozpoczęcia.

Zawarcie umowy

Posiadając protokół odbioru końcowego można złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Budowa sieci z własnych środków

W przypadku, gdy nie istnieją techniczne możliwości przyłączenia do sieci i świadczenia przez Gminę usług, a z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych nie wynika planowana budowa sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, a osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wyraża wolę budowy tych sieci, Gmina może zawrzeć z tą osoba umowę o wspólną realizację inwestycji.

Po zrealizowaniu inwestycji Gmina przejmuje sieć wraz z przyłączami w eksploatację i zarządzanie, zgodnie z zawartą Umową, jednak nie wcześniej niż po przedłożeniu pisma właściwego inspektora nadzoru budowlanego o przyjęciu zgłoszenia, braku uwag i nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącym zakończenia budowy i zamiarze przestąpienia do użytkowania sieci.

Przekazywanie sieci na rzecz Gminy Żukowice

Wybudowane sieci Gmina może odkupić, zgodnie z Regulaminem w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Żukowice urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały. Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.

W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy wniosek o odpłatne przejęcie sieci
wzór wniosku

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wynikającej z daty ich wpływu. Umowa o odpłatne przejęcie sieci podpisywana jest po przeprowadzonych z Wnioskodawcą negocjacjach, podczas których zostaje protokolarnie ustalona ostateczna wartość przejmowanych sieci. Realizacja wniosków będzie się odbywać do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie na dany rok.

Schemat ideowy procedury przyłączania

WZORY

wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia do sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

oświadczenie o woli Osoby UoP_

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i_lub kanalizacyjnej

REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Uchwała nr XXXII/272/2014 Rady Gminy Żukowice z dnia 12.06.2014 r.

REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB    FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY

Zarządzenie nr 68/2014 Wójta Gminy Żukowice z dnia 15.07.2014 r.


WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE

 

 

Lp.

 

Nazwa podmiotu

 

Siedziba firmy i tel. kontaktowy

 

Zakres usług

 

Ważność zezwolenia

1

 

„TRANSMAN-BIS” s.j.

 Barbara i Czesław Jacuś 

 

Jaczów, ul. Kręta 10,

67-200 Głogów

tel. 76 831 22 46

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

29.12.2016 r.

2

 

„MARKTRANS” Marek Czaczyk

 

 

ul. Orbitalna 49/8

67-200 Głogów

tel. 76 833 92 70

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych

18.12.2017 r.

 

 

 

 

 

 
       
 
NOWE OBLICZE MIEJSCA W BUKWICY I KOLEJNA DOTACJA
piątek, 13 lipca 2012
Image

Zakończyły się prace inwestycyjne na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika oraz zagospodarowaniu miejsca publicznego w Bukwicy”. Gmina na to zadanie na wiosnę złożyła wniosek o dofinansowanie do programu finansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymaliśmy dofinansowanie tego zadania w kwocie prawie 15.000 zł.

Więcej…
 
ZEBRANIE W SZCZEPOWIE W SPRAWIE BIOELEKTROWNI
czwartek, 12 lipca 2012

Image


SZANOWNI  MIESZKAŃCY,
ROLNICY,  PRODUCENCI  ROLNI  !!!


W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ INWESTYCJĄ – BUDOWĄ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE,  W MIEJSCOWOŚCI SZCZEPÓW BIOELEKTROWNI ROLNICZEJ 1,9 MWe, FIRMA  AS BIO – ENERGY Sp. z o.o., ZAPRASZA NA DRUGIE SPOTKANIE ZAINTERESOWANYCH INWESTYCJĄ ORAZ WSPÓŁPRACĄ,  W ZAKRESIE PRODUKCJI I DOSTAWY BIOMASY ROLNICZEJ.

Data spotkania: 17 lipca 2012, godzina: 18:00 (wtorek)
Miejsce spotkania: Świetlica w Szczepowie
Program spotkania:
a) Prezentacja przedsięwzięcia
b) Program produkcji substratów rolniczych dla Bioelektrowni Rolniczej (rośliny energetyczne)
c) Wstępne założenia kontraktacji
d) Szanse i zagrożenia planowanej inwestycji
e) Dyskusja

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 
INFORMACJA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 11 lipca 2012
Image
W związku z otrzymaniem pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dotyczących osób niepełnosprawnych przekazujemy następujące informacje :
Więcej…
 
PRZEDSZKOLANDIA NA WZGÓRZACH DALKOWSKICH - REKRUTACJA
środa, 11 lipca 2012
Image
 
Dnia 10 lipca w budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim oraz w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kromolinie odbyły się spotkania informacyjno - rekrutacyjne dotyczące otwarcia  nowych punktów przedszkolnych, które planowane są do uruchomienia 1 września 2012 roku.
Więcej…
 
PIKNIK RODZINNY W DOMANIOWICACH
wtorek, 10 lipca 2012
Image
 
Dnia 15.07.2012 r. na boisku w Domaniowicach odbędzie się piknik rodzinny pn. " WAKACJE Z RODZINĄ ". Wójt Gminy Żukowice zaprasza mieszkańców Domaniowic i Zameczna na wspólną integrację, zabawę i konkursy dla dzieci rodziców.

                                                         Plakat informacyjny
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE KREDYTÓW KLĘSKOWYCH
poniedziałek, 09 lipca 2012

ImageW związku z otrzymaniem od Wojewody Dolnośląskiego pismem nr NiR-R.7160.162.2012 z dnia 3 lipca 2012roku informacji na temat zmian sposobu naliczania wysokości strat spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Wójt Gminy Żukowice informuje:

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 następna > ostatnia >>

Strona 157 z 188
Top! Do góry