• czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
Start
piątek, 22 listopada 2019
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-U W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
czwartek, 20 czerwca 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie kursów, szkoleń które będą realizowane w ramach projektu systemowego pt ,,Moja przyszłość".

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
 
DZIEŃ PROFILAKTYKI I SPORTU W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W NIELUBI
czwartek, 20 czerwca 2013
„Profilaktyka poprzez sport” - to założenie Szkolnego Programu Profilaktycznego, którego celem jest m.in. kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, eliminowanie negatywnych postaw wobec rówieśników, kreowanie kultury osobistej. Szkolną imprezę zdominował Turniej piłki siatkowej rozegrany pomiędzy drużynami: Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wojska Polskiego i gimnazjalistów oraz pokaz walki KICKBOXINGU w wykonaniu gimnazjalistów trenujących tę dyscyplinę sportu.
Więcej…
 
TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE NA INWESTYCJI GMINNEJ W NIELUBI
środa, 19 czerwca 2013
Trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. “Przebudowa linii napowietrzno - kablowej SN 20 kV – 801-0 w Nielubi”. Wykonawcą zadania jest Zakład Elektryczno - Budowlany „REWAJ” Zbigniew Rewaj z Nowej Soli. Koszt przebudowy tego zadania to kwota ponad 120.000 zł. Termin zakończenia zadania planowany jest w miesiącu sierpniu. Zadanie będzie polegać na przebudowie istniejącej linii średniego napięcia zlokalizowanej obecnie na działkach przeznaczonych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe w Nielubi.
 
POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM Z GMINY ŻUKOWICE
środa, 19 czerwca 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach akcji Wózki dla Polski z amerykańskiej fundacji „Jony and Friends”, która nawiązała współpracę z Kościołem Zielonoświątkowym w Głogowie osoby niepełnosprawne z naszej Gminy skorzystały bezpłatnie z:
- 9 wózków inwalidzkich,
- 9 chodzików/balkoników,
- 4 kul łokciowych.

 
REMONT PODŁOGI W SALI WIEJSKIEJ W DOBRZEJOWICACH
wtorek, 18 czerwca 2013

Zakończono prace w świetlicy wiejskiej w Dobrzejowicach polegające na remoncie drewnianej podłogi. Prace polegały na ocyklinowaniu i spolerowaniu zniszczonej posadzki drewnianej, uzupełnieniu ubytków i uszkodzeń oraz na 4-krotnym jej polakierowaniu. Całkowity koszt remontu wyniósł 5800 zł.

Galeria zdjęć

 

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 18 czerwca 2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 18.06.2013r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej Głogów zlokalizowanej w gminie Żukowice.

treść obwieszczenia
 
GOPS INFORMUJE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
wtorek, 18 czerwca 2013
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi informuje, iż w ramach projektu systemowego "Moja przyszłość" w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.Nr 113 poz. 759 ze zm.), na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie zadania w aktywnej integracji w ramach projektu systemowego 7.1.1 dla GOPS Żukowice” gdzie  kryterium oceny oferty stanowiła 100% cena wybrano następująco:

• Na zadanie 1 wpłynęły 2 oferty – wybrano ofertę Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu OKZ Głogów, ul. Gustawa Morcinka 8, 67-200 Głogów,
• Na zadanie 2 wpłynęły 2 oferty - wybrano ofertę O.K Ośrodek Kursów ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo.
 
ZGŁASZANIE INFORMACJI OD ROLNIKÓW, KTÓRZY PONIEŚLI STRATY W UPRAWACH ROLNYCH W ZWIĄZKU Z POWODZIĄ – ZALANIEM TERENÓW W NASTĘPSTWIE PODNIESIENIA SIĘ POZIOMU WÓD RZEKI ODRY.
wtorek, 18 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice informuje, że przyjmowane są informacje od rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z powodzią – zalaniem terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód rzeki Odry.

Stosowne informacje można zgłaszać u sołtysa wsi.
Proszę o pilne potraktowanie sprawy.

Więcej…
 
GPK SITA - WYKONAWCĄ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA ODBIORZE ŚMIECI Z TERENU GMINY
wtorek, 18 czerwca 2013
altGmina Żukowice rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Żukowice. Wykonawcą tego zadania będzie Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów sp. z o.o. W związku z podpisaną umową na najbliższym posiedzeniu komisji Rady Gminy Żukowice, Wójt Gminy przedstawi projekt uchwały obniżającej stawki opłat za wywóz odpadów. W najbliższych dniach do mieszkańców gminy zostaną dostarczone worki na selektywną zbiórkę odpadów, a także pojemniki na odpady.
 
PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 18 czerwca 2013
Wójt Gminy Żukowice ogłasza przetarg nieograniczony - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Żukowice

szczegóły ogłoszenia na stronie BiP
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
wtorek, 18 czerwca 2013
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z  2012r.  poz.  647 z późn. zm )  oraz   w  związku  z   art. 21 § 1. pkt 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam, że w dniu 17.06. 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Jerzego Napierały Biuro Projektowo Wykonawcze ENERGOTELPROJEKT SP. z o.o. w Poznaniu ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań działającego w imieniu Inwestora KGHM Polska Miedź S.A Oddział Huta Miedzi Głogów, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów ul. Okrzei 17, postępowanie  administracyjne w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa  kablowej linii 110 kV relacji GPZ Żukowice - GST1 Huta Miedzi Głogów wraz ze światłowodem”.
W związku z tym strony w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i zastrzeżenia (w pok. nr 11b tut. Urzędu). 
 
POSIEDZENIE KOMISJI GOSPODARCZO - BUDŻETOWEJ I SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWEJ RADY GMINY ŻUKOWICE
wtorek, 18 czerwca 2013
alt
Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Gospodarczo-Budżetowej i Społeczno-Samorządowej Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:
Więcej…
 
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM
wtorek, 18 czerwca 2013

Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim przedstawia poniżej wykaz podręczników do klas I-VI na rok szkolny 2013/2014.

Wykaz podręczników
 
UROCZYSTE PASOWANIE NA CZYTELNIKA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
poniedziałek, 17 czerwca 2013
Dnia 17.06.2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klasy „0” ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Nielubi. Dzieci przybyły do biblioteki pod opieką wychowawczyni pani Urszuli Sobczak. Na wstępie dowiedzieli się jak należy zachowywać się w bibliotece, jak należy szanować książki oraz jak wiele korzyści daje ich czytanie.
Więcej…
 
PROGRAM USUWANIA AZBESTU SFINANSUJE MINISTERSTWO GOSPODARKI
poniedziałek, 17 czerwca 2013
W ramach konkursu „KONKURS – AZBEST 2013 !” Ministerstwa Gospodarki wspierającego finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Gminie Żukowice przyznano dofinansowanie w wysokości 10 800,00 zł na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej. Całkowity koszt zadania – 13 530,00 zł, dotacja z Ministerstwa Gospodarki – 10 800,00 zł. Udział własny stanowi  2 730,00 zł
Zadanie, będzie polegało na opracowaniu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice wraz ze szczegółową inwentaryzacją azbestu przeprowadzoną na terenie Gminy. Podstawą do sporządzenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice będą wyniki spisu z natury wyrobów zawierających azbest. W pracach inwentaryzacyjnych inspektorzy wykorzystają podkłady mapowe, które umożliwią dotarcie do każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy
Więcej…
 
ZAADOPTUJ PSA
poniedziałek, 17 czerwca 2013
Pod opieką głogowskie stowarzyszenia pomocy zwierzętom AMICUS znajdują się trzy pieski czekające na adopcję. Są to Laser, Orion i Grow. Poniżej znajdują się krótkie opisy piesków i ich zdjęcia .Jeżeli chcesz któregoś zaadoptować skontaktuj się z stowarzyszeniem AMICUS tel. 698 305 889.
Więcej…
 
WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO
piątek, 14 czerwca 2013Uprzejmie informujemy, iż wypłata stypendium szkolnego nastąpi w dniu:
19 czerwca  w godzinach od 11:00 do 14:30.
 
DZIEŃ DZIECKA W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 14 czerwca 2013
Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Bukwica „Bukwica-dolina miłości” zorganizowało cztery zabawy z okazji Dnia Dziecka w Gminie Żukowice. Imprezy rozpoczęły 31.05.2013 roku w Kromolinie, następna w Bukwicy a potem kolejno w Kłodzie i Słonej.  Zabawy wypełnione różnymi ciekawymi atrakcjami poprowadził Bartek Adamczak. Dzieci brały udział w wielu konkurencjach, dzięki którym zdobywały różnorakie nagrody. Oprócz konkursów dzieci mogły korzystać z trampoliny i dmuchanych zamków.  W każdej miejscowości zadbano o poczęstunek dla najmłodszych i ich rodziców.
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
piątek, 14 czerwca 2013
Obwieszczenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 14.06.2013 w sprawie rzedsięwzięcia pn.:Budowa „ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH ŻUKOWICE – 2 ETAP” składającego się z 2 elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW każda, wraz z infrastrukturą techniczną: drogami dojazdowymi, placami serwisowymi, kablowymi podziemnymi liniami elektroenergetycznymi średniego napięcia (SN) wraz ze światłowodowymi liniami komunikacji i sterowania oraz inną niezbędną infrastrukturą średniego napięcia (SN)

treść obwieszczenia
 
CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORALNEJ - PROJEKT DLA LUDZI Z PASJĄ W WIEKU 60+
czwartek, 13 czerwca 2013

Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Biblioteka Publiczna Gminy Żukowice z/s w Nielubi zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie. W ramach projektu organizowane będę spotkania z uczestnikami, raz lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia te obejmują:
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 następna > ostatnia >>

Strona 147 z 197
Top! Do góry