• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
poniedziałek, 29 maja 2017
UWAGA !!! - PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
piątek, 13 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że przedłuża się nabór wniosków na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice” do dnia 20 stycznia 2017 r.

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, w godzinach pracy Urzędu. Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
- Oświadczenie o rodzaju budynku.

Więcej…
 
PRZYPOMINAMY PRZEDSIĘBIORCOM O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2016
piątek, 13 stycznia 2017
altOświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2016 zgodnie z art. 11 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi składamy do 31 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Żukowice pokój nr 7.
Więcej…
 
INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY URZĘDU GMINY ŻUKOWICE
piątek, 13 stycznia 2017
alt
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2017 r.
zostają zmienione
godziny pracy Urzędu Gminy Żukowice.

Godziny obsługi Interesantów:

 Poniedziałek - środa – 7:30 do 15:30
                      czwartek
– 7.30 do 16.30
                           piątek – 7:30 do 14:30

                             Zapraszamy w w/w godzinach.

 
DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIELUBI W TEATRZE LUBUSKIM
czwartek, 12 stycznia 2017
altDnia 11 stycznia 2017 r. uczniowie klas młodszych ( I i III) tradycyjnie odwiedzili Teatr Lubuski. Tym razem przedstawienie o charakterze musicalu, z zimowej, mroźnej scenerii, przeniosło nas w czas wiosny i świat rozśpiewanych ptaków. Razem z bohaterami spektaklu, śledziliśmy poczynania empatycznego Tymoteusza, jego odpowiedzialność i troskę o istotę mniejszą od siebie.
Więcej…
 
INFORMACJA O AWARI
czwartek, 12 stycznia 2017
altUrząd Gminy Żukowice informuje, iż w dniu  12.01.2017r. (czwartek)

nastąpiła przerwa w dostawie wody  w miejscowości:

SZCZEPÓW, MIERZÓW, KROMOLIN, WIEKOWICE, STACJA CZERNA PKP
Więcej…
 
UWAGA !!! HODOWCY DROBIU i INNYCH PTAKÓW
środa, 11 stycznia 2017
altPowiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wprowadzony został prawny obowiązek zgłaszania przez posiadaczy drobiu i innych ptaków miejsc, w których są one utrzymywane.

Zgłoszenia należy dokonywać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie:
Więcej…
 
INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 11 stycznia 2017
altMarszałek Województwa Dolnośląskiego pismem znak: DOW-S-IV.7222.55.2016.MO, L.dz.2554/12/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. informuje, o wszczęciu postępowania na wniosek KGHM Polska Miedź S.A. 59-301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48 postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PZ 83/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r., znak:
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE RDOŚ
środa, 11 stycznia 2017
altRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu obwieszczeniem znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.8 z dnia 3 stycznia 2017 r. zawiadamia, iż decyzją z dnia 3 stycznia 2017 r., znak: WOOŚ.4210.14.2016.KC.7 odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę wiaduktu nad linia kolejową w Żukowicach w ciągu drogi powiatowej 1020D, km 3 + 780”.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
środa, 04 stycznia 2017
altObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla budowy podziemnych linii kablowych wysokiego napięcia wraz z liniami telesterowniczymi na dz. nr 61, AM-1, obręb Zabłocie, gmina Żukowice, w granicach terenów zamkniętych.
Więcej…
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE
środa, 04 stycznia 2017
altObwieszczenie Wójta Gminy Żukowice o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią.
Więcej…
 
OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE
wtorek, 03 stycznia 2017
altIMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało w dniu 03.01.2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne : 
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 03.01.2017 do godz. 18:00 dnia 04.01.2017
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %.
Więcej…
 
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU!!!
wtorek, 03 stycznia 2017
altWójt Gminy Żukowice informuje, że podobnie jak w latach poprzednich, istnieje możliwość pozyskania przez gminę dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który ogłosił konkursowy nabór wniosków na rok 2017 w ramach programu: Program priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach konkursu WFOŚiGW pokryje 85% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 15% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.
Więcej…
 
XXVI ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE
poniedziałek, 02 stycznia 2017
alt
W dniu 30 grudnia odbyła się XXVI zwyczajna sesja rady Gminy Żukowice. Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
Więcej…
 
NOWE DROGI W DOBRZEJOWICACH
piątek, 30 grudnia 2016
altWójt Gminy Żukowice informuje, iż Gmina Żukowice zakończyła prace inwestycyjne na zadaniu pn.: „Odbudowa dróg w miejscowości Dobrzejowice". Gmina Żukowice pozyskała na to zadanie środki finansowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości ponad 760.000,00 zł. Cała wartość zadania szacowana została na kwotę ponad 1.000.000,00 zł. Przedmiotem zadania była przebudowa dwóch dróg w m. Dobrzejowice o łącznej długości blisko 900 m i szerokości 5m, z lokalnymi przewężeniami do 3,5m.

W ramach zadania  wykonana została droga gminna (przy świetlicy wiejskiej) w nowej nawierzchni asfaltowej wraz krawężnikami, poboczem, zjazdami oraz modernizacją kanalizacji deszczowej. Droga dziś jest odwadniana powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne sprowadzające wody opadowe do istniejącego cieku wodnego. Dodatkowo wykonany został na tym odcinku przy świetlicy chodnik wraz ze zjazdami, wykonano także remont mostka o konstrukcji z cegły.

Ponadto na drugim remontowanym odcinku wykonano budowę drogi gminnej z kostki betonowej (droga za kościołem i remizą) wraz z krawężnikami, korytkiem ściekowym oraz kanalizacją deszczową (wykonanie studni chłonnych odprowadzających wody opadowe do gruntu wraz ze studzienkami deszczowymi).

W ramach tej inwestycji na obu remontowanych odcinkach wykonano wymianę wszystkich starych stalowych jeszcze przyłączy wodociągowych, tak aby w przyszłości zapobiec ewentualnym awariom.

Dodatkowo Gmina podpisała porozumienie z Zarządem Powiatu i pozyskała dodatkowe prawie 40.000 zł na przebudowę dwóch skrzyżowań
w granicach obu remontowanych dróg z drogą powiatową. Teraz przebudowane skrzyżowania stanowią kompleksowe rozwiązanie. 
Więcej…
 
INFORMACJA
piątek, 30 grudnia 2016
Informujaltemy, że dnia 30 grudnia

Urząd Gminy Żukowice

bedzie czynny do godz. 14:00
 
OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
środa, 28 grudnia 2016
altObwieszczeniem z dnia 13 grudnia 2016 r. Minister Środowiska zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany koncesji nr 25/2013/p udzielonej przez Ministra Środowiska w dniu 7 listopada 2013 r, na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud miedzi na obszarze „Głogów” położonym na terenie miasta Głogów oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa i Żukowice, powiat głogowski, woj. dolnośląskie,
Więcej…
 
INFORMACJA NT. ZAGROŻENIA PTASIĄ GRYPĄ
środa, 28 grudnia 2016
altPowiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie, w związku z nadal istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terytorium RP, której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki wędrowne, podaje informację dot. zaleceń dla hodowców drobiu.
Więcej…
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
piątek, 23 grudnia 2016
alt
 
JASEŁKA W SP W BRZEGU GŁOGOWSKIM
piątek, 23 grudnia 2016
alt21 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim odbyło się przedstawienie Jasełkowe.  W ten szczególny czas powitaliśmy wśród nas szanownych gości i kochanych rodziców, którzy obejrzeli przygotowany program świąteczny. Przy wspólnym kolędowaniu szybko mijał czas i poczuliśmy klimat tych najpiękniejszych świąt.
Więcej…
 
WARSZTATY FLORYSTYCZNE W GMINIE ŻUKOWICE
piątek, 23 grudnia 2016
altJest nam miło, że w ferworze przedświątecznych przygotowań mieszkańcy Gminy Żukowice znaleźli czas na wykonanie stroików bożonarodzeniowych.

Warsztaty florystyczne  zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Nielubi oraz  Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w czterech miejscowościach naszej gminy: Czernej, Kłodzie, Nielubi i Słonem.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 143
Top! Do góry