• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
niedziela, 15 września 2019
INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA - POKL Drukuj
piątek, 07 września 2012
Image

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dla uczniów dla klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Pod takim tytułem od  01 września 2012 r. rozpoczął się projekt w szkołach podstawowych  w Nielubi i Brzegu Głogowskim. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 69 tys. zł. Projekt finansowany jest ze środków zewnętrznych i dotacji z budżetu krajowego w wysokości 10,4 tys. zł.

Projekt realizowany jest w ramach POKL - Priorytetu IX Rozwój kompetencji  w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie  szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt zakłada objęcie działaniami projektowymi 68 dzieci z dwóch szkół  podstawowych, w tym 32 dziewczynek i 36 chłopców.

W ramach projektu realizowane będą następujące rodzaje zajęć:

1.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z zaburzeniami umiejętności matematycznych,
3.Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (logopedyczne),
4.Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dla dzieci uzdolnionych w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej.

Ponadto w ramach projektu  wykonane zostanie doposażenie  bazy dydaktycznej szkół - zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, podręczniki i oprogramowanie edukacyjne do prowadzenia zajęć oraz 2 laptopy. Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych i  sprzętu to ponad 30 tys. zł.

Realizacja projektu do 30 czerwca 2013 r. 
 
Top! Do góry