INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Drukuj
piątek, 19 lipca 2019
Zgodnie z art.122 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148) pracodawcom, którzy zawarli z  młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt.1.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1) w przypadku nauki zawodu - do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art.122 ust.3 ustawy – Prawo oświatowe, kwoty dofinansowania określone w ust.2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania,  wynosi co najmniej 105%.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art.2 pkt.17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu  zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone obustronnie przez pracodawcę za zgodność z oryginałem kopie:

1) dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,
2) w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy - dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie,
3) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
4) dyplomu lub świadectwa potwierdzającego złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym, zaś w przypadku zaświadczenia – oryginał,
5) aktualny wydruk z CEIDG lub odpis (wypis) z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
6) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
7) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymanej takiej pomocy w tym okresie,
8) oświadczenie o wysokości kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przygotowaniem zawodowym danego młodocianego pracownika oraz o wysokości refundacji otrzymanej z OHP.

W szczególnych przypadkach:
1) umowy o pracę i świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),
2) dokumentu potwierdzającego krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy).

Uwagi:
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2010) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Żukowice pracodawca jest   zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Żukowice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Załaczniki: