• chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 17 sierpnia 2019
ZAWIADOMIENIE VII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 13 maja 2019

Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r.  o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się VII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi za 2018 rok.
7.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
8.    Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
9.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach za 2018 rok.
10.    Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 r dla gminy Żukowice.
11.    Raport z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2018 rok.
12.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2019 rok
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2019-2028
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żukowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych od dnia 1 września 2019r.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/54/2019 Rady Gminy Żukowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/55/2019 Rady Gminy Żukowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 223, obręb Brzeg Głogowski, gmina Żukowice.
19.    Interpelacje radnych.
20.    Sprawy różne.
21.    Zamknięcie sesji.


                                                          Przewodniczący  Rady Gminy

                                                               /-/ Jarosław Szmidt

 
 
Top! Do góry