• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
Start
sobota, 17 sierpnia 2019
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 ROKU !!! Drukuj
piątek, 19 kwietnia 2019
Wójt Gminy Żukowice ogłasza konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2019.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia zdemontowanych wyrobów azbestowych.

UWAGA!! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice planuje się zrealizować w 2019 roku, a warunkiem wykonania ww. usługi jest złożenie przez zainteresowanych właścicieli lub zarządców nieruchomości poprawnie wypełnionego wniosku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 maja 2019 r.

 

Wnioski i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żukowice, 67-231 Żukowice 148, w pokoju  13 na I piętrze, telefon 76 831 42 41 wew. 40, od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

- Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

- Oświadczenie o rodzaju budynku.

Ww. wniosek, będzie stanowił zobowiązanie wnioskodawcy, że nie wycofa się z projektu realizacji zadania oraz zobowiązanie do zawarcia umowy z Gminą Żukowice o udzielenie wnioskodawcy dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest.


Należy również pamiętać, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest, co najmniej 30 dni przed zaplanowanym terminem rozpoczęcia robót właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia robót do Wydziału Administracji Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Głogowie.

W PRZYPADKU NIE UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH, WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI ROZPATRYWANE BĘDĄ DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH BUDŻETU GMINY ŻUKOWICE, PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL.

W PRZYPADKU POWSTANIA REZERWY NA ETAPIE USTALANIA KOSZTÓW RZECZYWISTYCH WNIOSEK, KTÓRY NIE ZOSTAŁ ROZPATRZONY Z UWAGI NA WYCZERPANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH NA TEN CEL W BUDŻECIE, ROZPATRZONY ZOSTANIE ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ WPŁYWU WNIOSKÓW.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrzone!

 

Uwaga: o złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Żukowice, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2019 roku!

 

Do pobrania:


- Wniosek     

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

- Oświadczenie o rodzaju budynku.

- Informacja RODO                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Żukowice

 

                                        /-/ Krzysztof Wołoszyn                                                     


 
Top! Do góry