• odra.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
Start
sobota, 20 lipca 2019
INFORMACJA O ODMOWIE ZMIANY DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ Drukuj
poniedziałek, 21 stycznia 2019
altNa podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2018, poz. 2081) Wójt Gminy Żukowice podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.01.2019 r. odmówił zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 kV SE Żukowice”, znak ROŚIII.6220.6.1.2016/2018.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice, w pok. nr 13, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu (telefon 76 831 42 41 wew. 40).

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej UG Żukowice - www.zukowice.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej UG Żukowice - www.bip.zukowice.pl, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice oraz sołectwa Kamiona.

Informacja o odmowie
 
 
Top! Do góry