• rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE z dnia 13.12.2018 r. Drukuj
czwartek, 13 grudnia 2018
altZawiadomienie nr ROŚIII.6220.6.13.2016/2018  z dnia13 grudnia 2018 r. Wójta Gminy Żukowice o tym, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 KV SE Żukowice”.    
       
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest  zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem  decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków, w terminie 7 dni od dnia  otrzymania  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentację można przeglądać w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku).

Treść zawiadomienia

 
Top! Do góry