• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
  • rzepak.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
ZAWIADOMIENIE – II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 10 grudnia 2018
altZawiadamiam, że w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żukowicach odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy społecznej w formie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żukowice.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Żukowice.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żukowice.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2019 r.
19.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żukowice za rok szkolny 2017/2018.
20.    Informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez upoważnionych pracowników jednostek.
21.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
22.    Interpelacje radnych.
23.    Sprawy różne.
24.    Zamknięcie sesji.
                                   

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                    /-/ Jarosław Szmidt
 
 
Top! Do góry