• odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
Start
poniedziałek, 22 lipca 2019
ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 31 października 2018
altZawiadomienie nr ROŚIII.6220.6.3.2016/2018r. Wójta Gminy Żukowice o wszczęciu postepowania administracyjnego o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ROŚIII.6220.6.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 KV SE Żukowice”.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest  zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem  decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków, w terminie 7 dni od dnia  otrzymania  niniejszego zawiadomienia.

Dokumentację można przeglądać w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku).

Treść zawiadomienia

 
 
Top! Do góry