• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
Start
piątek, 17 stycznia 2020
ZAWIADOMIENIE - XLV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 08 października 2018
altZawiadamiam, że w dniu 11 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji (nr XLIII i XLIV).
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Żukowicach z siedziba w Nielubi.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie działki nr 329/2 i 329/6 w obrębie Kromolin.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku komunalnym w miejscowości Nielubia 51.
14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku komunalnym w miejscowości Nielubia 51.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym budynku po byłym przedszkolu mieszczącym się na działce nr 302/2 w m. Kromolin.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 34, obręb Kromolin, gmina Żukowice.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru realizacji szybu GG-2 wraz z niezbędnymi powiązaniami infrastrukturalnymi i komunikacyjnymi.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w zakresie części działki nr 108 w obrębie Zabłocie.
20.    Interpelacje radnych.
21.    Sprawy różne.
22.    Zamknięcie sesji.


                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                          
                                                                         /-/ Beata Stachak

 
 
Top! Do góry