• czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
Start
piątek, 22 marca 2019
ZAWIADOMIENIE - XLII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
środa, 23 maja 2018
alt
Zawiadamiam, że w dniu 29 maja 2018 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja o pracy Wójta Gminy między sesjami.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część I.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2018 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2021.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowice”.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów i nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
w zakresie działki nr 405/3 w obrębie Brzeg Głogowski.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
w zakresie działki nr 236/8 w obrębie Dobrzejowice.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzonych zmian w ustawie Prawo Łowieckie.
16.    Podjęcie Stanowiska przez Radę Gminy.
17.    Przedstawienie przez Wójta Gminy „Zbiorczego zestawienia wyników głosowania
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw: Kamiona i Słone dnia 22 kwietnia 2018 roku”.
18.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach
z siedzibą w Nielubi za 2017 r.
19.    Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Żukowice.
20.    Raport z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2017 r.
21.    Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny.
22.    Raport z ewaluacji i monitoringu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żukowice za lata 2015-2018.
23.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
24.    Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nielubi za 2017 rok.
25.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
26.    Interpelacje radnych.
27.    Sprawy różne.
28.    Zamknięcie sesji.


                                                                 Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          /-/ Beata Stachak
 
 
Top! Do góry