• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
Start
wtorek, 25 czerwca 2019
INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ Drukuj
wtorek, 17 kwietnia 2018
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żukowice

altSejm RP uchwalił a Prezydent RP podpisał nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.), które obowiązuje od dnia 01.01.2018r. Ustawa ta zobowiązała Wójta do określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, w co najmniej 70%, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej Wójtowi Gminy Żukowice w terminie do 15 maja 2018r., dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie.

Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Żukowice, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Żukowice 148, 67-231 Żukowice.

Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Wójt Gminy Żukowice informuje, że:

1.    administratorem danych osobowych osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest Wójt Gminy Żukowice,
2.    dane osobowe osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będą zbierane w celu ustalenia tej opłaty i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
3.    osobom zobowiązanym do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz ich poprawiania,
4.    podanie danych osobowych jest obowiązkowe zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

                                                                            
                                                                                 Wójt Gminy Żukowice

                                                                                /-/  Krzysztof Wołoszyn

Oświadczenie
 
 
Top! Do góry