• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
czwartek, 20 września 2018
ZAWIADOMIENIE - XXXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
piątek, 29 września 2017
altZawiadamiam, że w dniu 5 października 2017 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:      
 

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.
6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej – Nielubia działka nr 211/5, stanowiącej własność Gminy Żukowice.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej – Nielubia działki nr 22/23 i 22/24, stanowiącej własność Gminy Żukowice.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garaży znajdujących się w budynku komunalnym w miejscowości Nielubia 51 na okres pięciu lat.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy.
16.    Interpelacje  radnych.
17.    Sprawy różne.
18.    Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia  udziału w pracach organów gminy.
                            

                       
                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                      Beata Stachak

 
 
Top! Do góry