• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
piątek, 22 czerwca 2018
ZAWIADOMIENIE - XXXII ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
czwartek, 03 sierpnia 2017
alt
Zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2017 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:   
   

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2017 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczególne warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 maja 2017 r.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 czerwca 2017 r.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w posiadaniu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nielubi.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku komunalnym w miejscowości Nielubia 51.
17.    Interpelacje  radnych.
18.    Sprawy różne.
19.    Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia  udziału w pracach organów gminy.
                            

                            
                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                        Beata Stachak

 
 
Top! Do góry