• czerna2.jpg
  • czerna1.jpg
  • rzepak.jpg
  • odra.jpg
  • chaber.jpg
Start
piątek, 22 czerwca 2018
ZAWIADOMIENIE - XXX ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 20 czerwca 2017
altZawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2017 o godz.15:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad :1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Odpowiedzi na interpelacje.
5.    Informacja Wójta Gminy o działalności między sesyjnej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok,
7.    Podjęcie uchwały w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom.
8.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żukowice za 2016 rok:
1)    Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu,
2)    Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
3)     Opinia Komisji Rewizyjnej o przedłożonych sprawozdaniach,
4)    Dyskusja nad sprawozdaniami,
5)    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowice  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.
9.    Podjęcie aktu absolutoryjnego:
1)    Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
2)    Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium,
3)    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Żukowice z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
10.    Interpelacje radnych .
11.    Sprawy różne.
12.    Zamknięcie sesji .

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w pracach organów gminy.
                                            
                                                                       Przewodnicząca
                                                                          Rady Gminy

                                                                        Beata Stachak
 
 
Top! Do góry