• odra.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • rzepak.jpg
Start
czwartek, 21 marca 2019
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. Drukuj
czwartek, 22 lipca 2010
ImageOgłoszenie Wójta Gminy Żukowice o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), a także art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz Uchwały Nr XXIV/160/2005 Rady Gminy w Żukowicach z dnia 12 października 2005 r. ogłaszam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu górniczego „Głogów Głęboki – Przemysłowy”, położonego w gminie Żukowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2010 r. do 20 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Żukowicach, 67-231 Żukowice, pok. 11b, w godz. od 8oo do 15oo.   
    Dyskusja publiczna (o której mowa w art. 17 pkt 10 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy, w sali narad, o godz. 11oo.

    Stosownie do art. 39 ust 1 pkt 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
    Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Żukowice, Urząd Gminy  Żukowice, 67-231 Żukowice, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2010 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Żukowice.

 
Top! Do góry