• rzepak.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
  • chaber.jpg
  • odra.jpg
Start
czwartek, 06 sierpnia 2020
XXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 21 maja 2013
Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2013 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Żukowice odbędzie się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowic z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Odpowiedzi na interpelacje.
5. Informacja Wójta Gminy o działalności między sesjami.
6. Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu Głogowskiego i Gminy Żukowice.
7. Aktualna sytuacja ZOZ w Powiecie Głogowskim.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi za rok 2012.
9. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice.
12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/36/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Żukowice.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 22o/110 kV Żukowice.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finansowy Gminy Żukowice.
21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Tęczowa we wsi Nielubia.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna we wsi Nielubia.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie w obrębie geodezyjnym Kromolin w granicach działki Nr 324/4.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetragowym pomieszczenia znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Nielubi.
25. Interpelacje radnych.
26. Sprawy różne.
27. Zamkniecie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w pracach organów gminy.

       

                                                                Przewodniczący
                                                                   Rady Gminy

                                                                 Jarosław Szmidt

 
Top! Do góry