• odra.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • czerna2.jpg
Start
czwartek, 06 sierpnia 2020
NA XXIV SESJI RADY GMINY ŻUKOWICE Drukuj
poniedziałek, 27 maja 2013
W dniu 24 maja odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice na której zostały podjęte następujące uchwały:
1. Uchwałę Nr XXIV/176/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice.
2. Uchwałę Nr XXIV/177/2013 uchylającą uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
3. Uchwałę Nr XXIV/178/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwałę Nr XXIV/179/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
5. Uchwałę Nr XXIV/180/2013 w sprawie zmiany uchwały nr IX/36/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłaty za posiadanie psa od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów w sołectwach oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
6. Uchwałę Nr XXIV/181/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Żukowice.
7. Uchwałę Nr XXIV/182/2013 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żukowice z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Żukowice.
8. Uchwałę Nr XXIV/183/2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 22o/110 kV Żukowice.
9. Uchwałę Nr XXIV/184/2013 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.
10. Uchwałę Nr XXIV/185/2013 w sprawie zmiany Wieloletniego  Planu Finansowy Gminy Żukowice.
11. Uchwałę Nr XXIV/186/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy Tęczowa we wsi Nielubia.
12. Uchwałę Nr XXIV/187/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy Słoneczna we wsi Nielubia.
13. Uchwałę Nr XXIV/188/2013 w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie w obrębie geodezyjnym Kromolin w granicach działki Nr 324/4.
14. Uchwałę Nr XXIV/189/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetragowym pomieszczenia znajdującego się w świetlicy wiejskiej w Nielubi.
 
Top! Do góry